dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Profesionalizace a budování kapacit nestátních neziskových organizací - popis klíčových aktivit

14.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.26
Profesionalizace a budování kapacit nestátních neziskových organizací – popis klíčových aktivit

Mgr. Petr Burda

Úvod

Tento článek navazuje na příspěvek, jehož cílem bylo představit příklad úspěšné projektové žádosti zaměřené na výzvu č. 31 nazvanou "Budování kapacit a profesionalizace NNO" z operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Tentokrát se podíváme na velmi důležitou část projektové dokumentace a to na popis klíčových aktivit. Popis klíčových aktivit je důležitá zejména z pohledu hodnotitelů projektu, kteří kladou velký důraz při udělování bodů právě na kvalitu zpracování klíčových aktivit projektu, zjednodušeně řečeno, čím lépe a přehledněji jsou tyto aktivity popsány, tím vzrůstá šance na úspěšnost výběru projektu k financování.

Je samozřejmé, že těmto aktivitám klíčový aktivitám musí rovněž odpovídat i jejich finanční náklady a proto, je důležitá provázanost s rozpočtem, aby výše nákladů odpovídala zamýšleným aktivitám projektu.

V následujícím textu Vám tedy představíme popis klíčových aktivit projektu a to v jejich obvyklé struktuře, tedy název, popis (co je obsahem klíčové aktivity), výstupy a přehled nákladů.

Popis klíčových aktivit

Klíčové aktivity projektu Profesionalizace a budování kapacit nestátních neziskových organizací

Název klíčové aktivity č. 1: Strategie organizace, poslání

Popis klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity. 1 je vytvořit strategický plán Druhá šance, o.p.s. na příštích 5 let.

Jeho součástí bude:

 • - základní principy organizace,
 • - dlouhodobé cíle a jejich přínosy. Cíle musí vést k zachování služeb, které jsou dnes poskytovány,
 • - kvalitně, ale současně musí nastavit nové cíle a směřování,
 • - jak budou cíle dosaženy (popis procesů a činností) finanční udržitelnost všech opatření včetně návrhů na financování,
 • - personální zajištění, jak cílů dosáhnout,
 • - odpovědnost jednotlivých osob k dosažení cílů,
 • - systém řízení a kontroly tak, aby nedošlo ke ztrátě směru a definovaných cílů,
 • - akční plán implementace,
 • - metoda evaluace dosažení cílů.

Ze strategie vychází dílčí strategické dokumenty a nástroje (klíčové aktivity 2-5).

Dílčí části realizace:

 1. příprava - seznámení expertů s organizací, příprava návrhů - 1. měsíc
 2. workshop s cílovou skupinou (2 dny) - diskuze o obsahu strategie - 8 osob, min. počet 6 osob (někteří OZP se nemusí účastnit ze zdravotních nebo jiných důvodů) - 2. měsíc
 3. experti zpracují návrh strategie: 2 -3. měsíc
 4. připomínkování cílovou skupinou - na workshopu s cílovou skupinou (1 den, min. 6 osob) - 3. měsíc
 5. finalizace strategie - 5. měsíc
 6. evaluace implementace - evaluátor zpracuje návrh evaluační zprávy za kl. akt. a projekt jako celek

– evaluační workshop pro cílovou skupinu (1 den, min. 6 osob) - 24. měsíc

Realizaci aktivity povede hlavní expert ve spolupráci s odborným garantem. Je důležité, aby experti v dílčích oblastech (financování, RLZ, PR a marketing, soc. služby, IT a asistivní technologie) připomínkovali zpracování strategie, aby se zajistila konzistentnost navazujících klíčových aktivit 2 - 5. Evaluátor nastaví metodu měření dosažení cílů a zpracuje závěrečnou evaluaci. Koordinátor cílové skupiny koordinuje zapojení cílové supiny a expertům poskytne nezbytnou podporu. Pro workshopy je potřeba: bezbariérová doprava a osobní asistence pro 2 OZP.

Výstupy:

 • - workshopy zpracování (3 dny),
 • - strategie na 5 let,
 • - 1denní workshop evaluace,
 • - závěrečná evaluace.

Přehled nákladů:

 • - Koordinátor cílové skupiny - 4/76 x 180 096 Kč (mzdové náklady na 0,2 úvazek, 24 měsíců) = 9 479 Kč,
 • - Hlavní expert - 4/76 x 292 656 Kč (mzdové náklady na 0,2 úvazek, 24 měsíců) = 15 403 Kč,
 • - Odborný garant - 4/76 x 292 656 Kč (mzdové náklady na 0,2 úvazek, 24 měsíců) = 15 403 Kč,
 • - Expert na financování - 60h (16h příprava, 16h workshop, 8h poradenství při zpracovávání strategie, 8h workshop - připomínkování, workshop evaluace: 4h příprava + 8h workshop) x 340 Kč = 20 400 Kč,
 • - Expert na RLZ - 60h (16h příprava, 16h workshop, 8h poradenství při zpracovávání strategie, 8h workshop - připomínkování, workshop evaluace: 4h příprava + 8h workshop) x 340 Kč = 20 400 Kč,
 • - Expert na marketing a PR - 60h (16h příprava, 16h workshop, 8h poradenství při zpracovávání strategie, 8h workshop - připomínkování, workshop evaluace: 4h příprava + 8h workshop) x 340 Kč = 20 400 Kč,
 • - Expert na soc. služby - 60h (16h příprava, 16h workshop, 8h poradenství při zpracovávání strategie, 8h workshop - připomínkování, workshop evaluace: 4h příprava + 8h workshop) x 340 Kč = 20 400 Kč,
 • - Expert na IT asistivní technologie - 60h (16h příprava, 16h workshop, 8h poradenství při zpracovávání strategie, 8h workshop - připomínkování, workshop evaluace: 4h příprava + 8h workshop) x 340Kč = 20 400 Kč,
 • - Evaluátor - 92h (16h příprava, 16h workshop, 8h strategie - metodika evaluace, 8h workshop - připomínkování, 32h zpracování evaluační zprávy, workshop evaluace: 4h příprava + 8h workshop) x 243 Kč = 22 356 Kč,
 • - Doprava CS (OZP) - 4 dny x 2 cesty x 2 osoby x 800 Kč/cesta = 12 800 Kč Osobní asistence CS (OZP) - 4dny x 8h x 2 osoby x 105Kč/h = 6 720 Kč.

Název klíčové aktivity č. 2: Financování, fundraising

Popis klíčové aktivity: Cílem kl. aktivity 2 je zvýšení důvěryhodnosti Druhá šance, o.p.s., po finanční stránce, zejména prostřednictvím diverzifikace a stabilizace zdrojů.

Dílčí aktivity:

 1. školení 4 zaměstnanců (z toho 1 OZP) v oblasti fundraisingu a obchodních dovedností, kteří podobné školení neabsolvovali – 3. měsíc - 5. Měsíc,
 2. aktualizace fundraisingového plánu – 1 denní workshop pro cílovou skupinu (min. 6 účastníků) - aktualizace - elektronické připomínkování cílovou skupinou - finalizace - 5. Měsíc. Poznámka: V klíčové aktivitě 5 budou vytvořeny nástroje, které jsou nezbytným podkladem implementaci business plánu
 3. vytvoření business plánu - 1denní workshop pro cílovou skupinu (min. 6 účastníků) - zpracování návrhu - elektronické připomínkování cílovou skupinou - finalizace - 6. měsíc,
 4. podpora při zavedení a)-c) do praxe - individuální školení 8 osob (klíčoví zaměstnanci - 2x1h/měsíc + 1h/měsíc expert-příprava; zaměstnanci na částečný úvazek - 1x1h/měsíc + 0,5h/měsíc expert-příprava) - telemarketingová kampaň vedena OZP používajícími hlasové technologie - měsíce 5-14., 17-21.,
 5. evaluace - 2 evaluační workshopy pro cílovou skupinu (1 den, min. 6 osob) - závěrečná evaluace evaluátorem - měsíce 15/16. a 22/23.

Realizaci aktivity povede expert na fundraising. Konzultace proběhnou s odborným garantem a hlavním expertem. Je důležité, aby expert na sociální služby a expert na IT a asistivní technologie radili při realizaci aktivity, aby byla zajištěna konzistentnost navazující klíčové aktivity 5. Koordinátor cílové skupiny organizačně zajistí realizaci aktivity a poskytne expertovi nezbytnou podporu. Evaluátor zpracuje závěrečnou evaluaci. Pro workshopy je potřeba: bezbariérová doprava a osobní asistence pro 2 OZP.

Výstupy:

 • - školení fundraising a obchodních dovednosti 4 osoby - 2 x,
 • - 1 denní workshopy pro min. 6 osob,
 • - aktualizovaný fundraisingový plán - vytvoření business plánu,
 • - individuální školení cílové skupiny (celkem 195 h za 15 měsíců),
 • - 2 x 1denní evaluační workshopy - závěrečná evaluace kl. aktivity.

Přehled nákladů:

 • - Koordinátor cílové skupiny - 17/76 x 180 096 Kč (mzdové náklady na 0,2 úvazek, 24 měsíců) = 40 285 Kč,
 • - Hlavní expert - 17/76 x 292 656 Kč (mzdové náklady na 0,2 úvazek, 24 měsíců) = 65 463 Kč,
 • - Odborný garant - 17/76 x 292 656 Kč (mzdové náklady na 0,2 úvazek, 24 měsíců) = 65 463 Kč,
 • - Expert na financování - 347 h (fundraisingová strat.: 8h příprava + 8h workshop, 24h aktualizace + 8h připomínkování; business plán: 8h příprava + 8h workshop, 48h zpracování + 16h připomínkování; 195h individuální školení; evaluace školení: 2 ks x (4h příprava + 8h školení) x 340 Kč = 117 980 Kč,
 • - Expert na soc. služby - 72h (fundraisingová strategie: 8h příprava + 8h workshop, 8h aktualizace; business plán: 8h příprava + 8h workshop, 8h zpracování; evaluační školení: 2 ks x (4h příprava + 8h školení) x 340 Kč = 24 480 Kč,
 • - Expert na IT a asistivní technologie - 72h (stejné rozložení hodin jako expert na soc. služby) x 340 Kč = 24 480 Kč,
 • - Evaluátor - 16h (závěrečná evaluace) x 243 Kč = 3 888 Kč,
 • - Mobilní telefon (splňující HW a SW požadavky na hlasové technologie) - 2 ks x 8 000 Kč = 16 000 Kč,
 • - Školení fundraising a obchodní dovednosti - 4 osoby x 10 000 Kč = 40 000 Kč,
 • - Doprava CS (OZP) na workshopy/evaluace školení - 4 dny x 2 cesty x 2 osoby x 800Kč/cesta = 12 800Kč,
 • - Doprava CS (OZP) na školení - 2 dny x 2 cesty x 1 osoba x 800Kč/cesta = 3 200Kč,
 • - Osobní asistence CS (OZP) na workshopech - 4 dny x 8 h x 2 osoby x 105Kč/h = 6 720 Kč,
 • - Osobní asistence CS (OZP) na školení - 2 dny x 8 h x 1 osoba x 105Kč/h = 1 680Kč.

Název klíčové aktivity č. 3: Lidské zdroje

Popis klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity 3 je zlepšení kvality řízení, personálního zajištění a efektivnější práce s cílovou skupinou OZP.

Dílčí aktivity:

 1. individuální pohovory experta na řízení lidských zdrojů (RLZ) se zaměstnanci s cílem podrobnějšího seznámení se s jejich profilem, pracovní náplní apod. - 1h/zaměstnanec x 8 osob - 6. - 9. měsíc
 2. vytvoření strategií v oblasti RLZ - vytvoření plánu vzdělávání zaměstnanců; vytvoření motivačního a hodnotícího systému; nové nastavení organizační struktury pro efektivnější řízení organizaci a práci zaměstnanců - 1denní workshop pro cílovou skupinu (min. 6 účastníků) - zpracování návrhu strategií - elektronické
 
Nahrávám...
Nahrávám...