dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osy a specifické cíle OPŽP: Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

8.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Alokace: zhruba 12,2 mld. Kč, což je cca 17 % celého programu.

Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentrací znečišťujících látek

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 2.1 budou:

 • náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech.

Podporované typy projektů:

 • výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek,
 • výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo,
 • výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev),
 • instalace dodatečných zařízení (např. filtry) ke snížení emisí znečišťujících látek.

Hlavní cílové skupiny: vlastníci rodinných domů.

Cílová území: území celé České republiky.

Typy příjemců:

 • kraje,
 • obce.

Alokace: 75% z celkového rozpočtu.

Specifický cíl 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 2.2 budou:

 • náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování,
 • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší.

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

 • kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování,
 • pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech)),
 • pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),
 • změny technologických postupů za účelem snížení emisí,
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Cílová území: území celé České republiky se zaměřením na sídelní útvary (města, obce).

Typy příjemců:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Alokace: 21% z celkového rozpočtu.

Specifický cíl 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 2.3 budou:

 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem technologií a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích (zejména se jedná o citlivé měřicí a laboratorní přístroje pro kvalitnější
 
Nahrávám...
Nahrávám...