dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Cílem podpory v rámci této kategorie je zajištění podkladů pro vyhlášení schválených evropsky významných lokalit a pro naplnění povinnosti monitoringu podle směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Podporované aktivity:

- opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Cílem podpory je posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu.

Podporované aktivity:

- opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,

- zajišťování péče o chráněná území a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,

- opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

- investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

- předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,

- realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,

- investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Podpora má za cíl zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích (např. zlepšení druhové a věkové skladby lesů) a zlepšení stavu lesních půd.

Podporované aktivity:

- realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,

- příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,

- zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,

- opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

- realizace opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

Podpora v rámci této kategorie má za cíl nápravu v minulosti nevhodně upravených toků, nevhodných odvodnění a jiných zásahů negativně ovlivňujících vodní režim v krajině, zvyšování retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní a větrné eroze.

Podporované aktivity:

- realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování

 
Nahrávám...
Nahrávám...