dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod

Mezi operační cíle podpory patří zlepšení čistoty vodních toků, zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zlepšení úrovně kalového hospodářství, omezení obsahu zvlášť nebezpečných látek ve vodách, snížení eutrofizace povrchových vod a zajištění komplexního monitoringu vod.

Podporované aktivity:

- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňování celkového dusíku a fosforu (v aglomeracích od 2 000 do 10 000 EO včetně odstranění celkového dusíku a/nebo fosforu tam, kde to podmínky jakosti vody v toku vyžadují) a kalového hospodářství na úroveň ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách požadovanou vodoprávním orgánem,

- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV nebo ekvivalentního přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny na úroveň ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách požadovanou vodoprávním orgánem,

- výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 EO,

- dostavba a rekonstrukce stokových systémů v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny,

- technická opatření u bodových zdrojů znečištění u průmyslových znečišťovatelů ke snížení obsahu zvláště nebezpečných látek ve vodách znečišťujících látek jdoucí nad rámec povinných zákonných požadavků,

- budování a podpora systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů a budování a rozšiřování informačních systémů v této oblasti,

- technická a biologická opatření na snížení eutrofizace povrchových vod, včetně tvorby digitálních mapových podkladů.

Povodí vodního díla (VD) Nové Mlýny zahrnuje obce ležící v části povodí Dyje od VD Vranov, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy a Oslavy od VD Dalešice a VD Mohelno, v Povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny.

Podpora projektů na území národních parků a jejich ochranných pásem, CHKO, lokalit soustavy Natura 2000 a ochranných pásmech národních parků je vázána na odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo správy národního parku.

Pro jednotlivé typy aktivit budou stanoveny spodní hranicí uznatelných nákladů, aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži.

Navrhované projekty musí respektovat podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OP Životní prostředí, které jsou uvedeny v příloze OP ŽP. Tyto podmínky jsou výsledkem dohody České republiky a Komise.

Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody

Podporovaná opatření mají za cíl zlepšit zásobování obyvatelstva pitnou vodou v

 
Nahrávám...
Nahrávám...