dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení výzvy č. 60 Vzdělávání společná česta k rozvoji! (OP Zaměstnanost)

19.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva poskytne dotaci na vzdělání většího počtu zaměstnanců např. členských organizací spolků.

Způsobilí žadatelé:

 • Profesní a podnikatelské sdružení: Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) nebo na základě § 3046 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považované za organizace zaměstnavatelů podle § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;

 • Sdružení podniků – vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016);

 • Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob – vzniklá dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;

 • Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob;

 • Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky;

 • Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 • Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací

 • Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

Žádat může i nově vzniklý spolek (obsahující min. 3 členy), doba založení nového spolku je přibližně 1-2 týdny, náklady na založení se pohybují do 20 tisíc Kč. Nově vzniklý spolek může žádat o max. 2 mil. Kč.

Alokace výzvy
420 mil. Kč, místem realizace projektu může být území České republiky, vyjma hlavního města Prahy (mimo území hlavního města Prahy se mohou školit i pražští zaměstnanci)

Příjem žádostí
Od 3. 10. 2016, výzva je průběžná (platí pravidla, že do podá dřív žádost, která splní formální náležitosti, získá dotaci; předpoklad vyčerpání aloakce je v řádu týdnů), doba realizace projektu max. 3 roky, nejpozději do 30. 10. 2020.

Cílová skupina:
Zaměstnanci (na HPP či DPČ)

Výběrová kritéria v této výzvě nejsou, tato výzva je nesoutěžní. Žadatel musí splnit pouze formální hodnocení:

V případě nově založených subjektů, které nemohou v žádosti o podporu uvést údaje týkající se obratu a počtu zaměstnanců za poslední uzavřené účetní období, bude kritérium Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele považováno za splněné pouze tehdy, pokud celkové způsobilé výdaje v žádosti nepřevýší 2 mil. Kč

 • V případě žadatele s historií rozpočet projektu může být 5x větší než je obrat organizace a realizační tým může být 5x větší než je počet zaměstnanců dané organizace.
 • Podporované vzdělávání  - obecné i odborné; soft skills; jazyky; účetní, ekonomické a právní kurzy; technické a jiné odborné vzdělávání; IT – odborné i obecné; nebude podporováno BOZP, PO, první pomoc, školení řidiče-referentů; v rámci výzvy je možno podpořit i interní lektory
 • Režim zjednodušeného vykazování nákladů - proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob
 • Režim podpory – de minimis a bloková výjimka, tyto formy podpory lze kombinovat.
 • Výše dotace činí 100 % způsobilých výdajů pro veřejné subjekty nezaložené za účelem tvorby zisku, zájmová sdružení právnických osob, která nevykonávají veřejně prospěšnou činnost mají spolufinancování ve výši 15 % v případě podpory de minimis; v případě vyčerpání limitu de miminis může žadatel využít podpory v rámci blokové výjimky: velký podnik má dotaci 50 %, střední podnik 60 % a malý podnik 70 % způsobilých nákladů
 • De minimis – žadatel si musí ohlídat čerpání této podpory za roky 2014, 2015 a od 1. 1. 2016, údaje o stavu čerpání si může zjistit zde:

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search

Další podmínky

 • Min. výše způsobilých výdajů činí 1,8 mil. Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů činí 20 mil. Kč
 • Financování projektů ex ante (bude předfinancování); příjemce dotace dostane po vydání Rozhodnutí 30 % přidělené dotace dopředu, není potřeba mít zvláštní projektový účet
 • Žadatel může předložit pouze 1 žádost; v rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.
 • Z celkového počtu zapojených osob do projektu musí být podíl celkového počtu účastníků minimálně 60 %. Za účastníka je považována osoba, která získala v daném projektu podporu v rozsahu minimálně 40 hodin v prezenční formě vzdělávání. V případě projektů zaměřených na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli financovaných s využitím standardní stupnice jednotkových nákladů platí, že vzdělávání nesmí mít charakter elektronického vzdělávání.
 • V rozpočtu projektu
 
Nahrávám...
Nahrávám...