dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Úspory energie v rámci OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8
Představení programu Úspory energie v rámci OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu.

Podporované aktivity

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.

 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.

 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).

 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.

 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).

 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Nepodporované aktivity

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

 • Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

 • Rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov.

 • Revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

 • Množství odstraněných emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů.

 • Snížení emisí CO2.

Povinné k naplnění:

 • Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů.

Oprávnění žadatelé:

Malé, střední i velké podniky.

Typy podporovaných právních forem:

 • Fyzické osoby podnikající dle Živnostenského zákona zapsané v OR.

 • Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

 • Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

 • Komanditní společnost – k.s.

 • Akciová společnost – a.s.

 • Družstvo (vyjma Bytového družstva).

 • Výrobní družstvo.

 • Zemědělský podnikatel.

 • Evropská společnost.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 500 tisíc Kč;

 • Maximální příspěvek je 250 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány následující výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku).

 • Ekologické studie (Energetický posudek).

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

 • Splátky půjček a úvěrů.

 • Sankce a penále.

 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

 • Leasing.

Finanční kritéria výzvy

 • Rozpočet výzvy: 5 000 000 000 Kč.

 • Minimální výše dotace: 500 000 Kč.

 • Maximální výše dotace: 250 000 000 Kč.

 • Forma podpory: Dotace.

 • Maximální výše příspěvku na ekologické studie (energetický posudek): 350 000 Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik – maximálně 65 %;

 • střední podnik – 55 %;

 • velký podnik – 45 %.

Míra podpory na ekologické studie (energetický posudek):

 • malý podnik – 70 %;

 • střední podnik – 60 %;

 • velký podnik – 50 %.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – dvoukolový:

Druh výzvy – průběžná.

 • 1. kolo – hodnocení předběžných žádostí.

 • 2. kolo – hodnocení plných žádostí (pouze ty žádosti, které byly schváleny v 1. kole).

Specifika a omezení

Územní zaměření:

 • Celá ČR mimo hlavního města Prahy.

 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Harmonogram:

 • Datum vyhlášení výzvy: červen 2015

 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: červen 2015

 • Datum příjmů žádostí o podporu:

  1. Předběžné žádosti: červen – srpen 2015
  2. Plné žádosti: září 2015 – leden 2016

Podporovaná odvětví

SEKCE A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

 • Rostlinná a živočišná v výroba, myslivost a související činnosti

 • Lesnictví a těžba dřeva

 • Rybolov a akvakultura

SEKCE B

Těžba a dobývání

 • Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

 • Těžba ropy a zemního plynu

 • Těžba a úprava rud

 • Ostatní těžba a dobývání

 • Podpůrné činnosti při těžbě

SEKCE C

Zpracovatelský průmysl

 • Výroba potravinářských výrobků

 • Výroba

 
Nahrávám...
Nahrávám...