dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (dříve nazývána jako regionální a strukturální politika) patří mezi nejvýznamnější politiky EU. Evropská unie se snaží prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti podporovat vyvážený a udržitelný hospodářský rozvoj, vysokou úroveň zaměstnanosti, ochrany životního prostředí, infrastruktury na celém území EU. Dále by měla tato politika přispět ke snižování rozdílů mezi ekonomickou úrovní různých regionů jednotlivých členských států.

Od 80. let se neustále zvyšuje objem prostředků, které směřují na tuto politiku ze společného rozpočtu. V novém programovacím období (2007-2013) dosáhne dokonce většího podílu na rozpočtu než společná zemědělská politika. Během tohoto období plánuje Evropská unie financovat prostřednictví nástrojů politiky soudržnosti investice ve výši 308 mld. EUR (v cenách roku 2004).

K realizaci politiky soudržnosti byl vybudován rozsáhlý soubor mechanismů na úrovni Evropské unie i jednotlivých členských států, které se mění vždy v přesně vymezených víceletých programovacích obdobích. Tato období jsou shodná s finanční perspektivou Evropské unie. V současné době se nacházíme na počátku nového programovacího období, které bude fungovat v letech 2007-2013, proto jsou právě dokončovány nové mechanismy čerpání fondů EU jak na úrovni Evropské unie, tak i členských států. Orientaci v novém nastavení politiky soudržnosti EU a především v systému operačních programů ČR by měla usnadnit naše publikace. V této části se zaměříme na základní nástroje a cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a principy fungování komunitárních programů a finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v ČR. Programování strukturálních fondů a mechanismy čerpání podpor ze strukturálních fondů v České republice jsou vysvětlovány v dalších částech této publikace (Operační programy EU v ČR a Proces přípravy, realizace a kontroly projektu).

Nástroje soudržnosti - fondy EU

Základním nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou strukturální fondy. Jejich cílem je posílit hospodářskou a sociální soudržnost. Podpory ze strukturálních fondů se zaměřují na zvyšování konkurenceschopnosti zaostávajících regionů, snižování rozdílů v rámci EU i rozvoj územní spolupráce napříč Evropskou unií. Podpory z těchto fondů jsou určeny k financování investičních i neinvestičních projektů širokého spektra žadatelů, mezi které patří obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, hospodářské komory, příspěvkové organizace atd.

Pro období 2007-2013 jsou připraveny dva strukturální fondy:

- Evropský fond regionálního rozvoje

- Evropský sociální fond

Podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje budou směřovat do oblastí regionálního rozvoje, infrastruktury, životního prostředí, vzdělávání, rozvoje malých a středních podniků, vědy a výzkumu, inovací, znalostní ekonomiky, nejvzdálenějších regionů, evropské územní spolupráce atd. Prioritu by měly hrát investice do infrastruktury a vědy a výzkumu.

Evropský sociální fond je zaměřen především na podporu zaměstnanosti a přizpůsobivosti pracovníků, vzdělávání, rovných příležitostí na trhu práce, posílení začleňování znevýhodněných osob na trh práce a podporu reforem v oblastech zaměstnanosti a začleňování.

Cílem Fondu soudržnosti je podpořit vzájemné přibližování ekonomické úrovně členských zemí EU. Podporu z něj získávají všechny členské státy, jejichž ekonomická úroveň je nižší než 90 % průměrné úrovně hrubého národního důchodu (HND) Evropské unie, což znamená, že se vztahuje na nové členské země, Řecko a Portugalsko. Španělsko bude způsobilé k financování z fondu soudržnosti pouze přechodně. Dotace z Fondu soudržnosti jsou poskytovány na investiční projekty velkého rozsahu v oblastech transevropských dopravních sítí (TEN-T) a životního prostředí.

Pravidla fungování a rozdělování finančních prostředků z uvedených fondů jsou obsažena v balíku pěti nařízení přijatých Radou a Evropským parlamentem v červenci 2006. Jedná se o následující nařízení:

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském sociálním fondu

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Fondu soudržnosti

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském uskupení pro územní spolupráci

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU

V období 2007-2013 budou zdroje z fondů EU (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti) přispívat ke třem cílům:

Cíl Konvergence

Podpora z tohoto cíle by měla přispět k přibližování ekonomické úrovně regionů a členských států Evropské unie, které jsou vymezeny podle čtyř kritérií:

1. Regiony s HDP na obyvatele nižším než je 75 % průměru Evropské unie.To se týká v současné Evropské unii 84 regionů, v České republice všech regionů kromě Prahy.

2. Oblasti se statistickým efektem. Regiony, které dosahovaly před rozšířením nižší ekonomické úrovně, než je 75 % průměru EU_15 a dnes překračují tuto hranici v rozšířené Evropské unii (EU 25) (tyto charakteristiky splňuje v EU 16 regionů). Dále také členské státy, které dosahují nižší úrovně HND než 90 % průměru EU 15, ale více než 90 % průměru EU 25.

3. Geograficky vzdálené regiony a oblasti s přírodním handicapem (např. Madeira, francouzská zámořská území apod.).

4. Podpora členských zemí, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určen těm regionům, které mají vyšší HDP na obyvatele než 75 % průměru EU. Finanční podpory by měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v daných regionech. Rozvojové programy budou vytvářeny ve dvou hlavních oblastech. Jednak k podpoře hospodářských změn prostřednictvím inovací, znalostní ekonomiky, podnikavosti a zlepšení dostupnosti a také k investicím do lidského kapitálu.

Cíl Evropská územní spolupráce podporuje přeshraniční, meziregionální a mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie.

Objem finančních prostředků je rozdělen mezi cíle následovně:

 

Cíl Konvergence

81,54 %

z čehož regiony s nižším HDP na obyvatele než 75 % průměru EU a geograficky vzdálené oblasti s přírodním handicapem

70,51 % 

z čehož podpory z fondu soudržnosti

23,22 % 

z čehož regiony se statistickým efektem

1,29 % 

z čehož členské státy se statistickým efektem

4,99 % 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

15,99 %

 
Nahrávám...
Nahrávám...