dnes je 4.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích

 

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích je součástí programu 115 010 - Rozvoj a obnova mat. a techn. základny systému řízení MŽP. Podprogram slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků, které jsou dané platnými zákony ČR (především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 289/2005 Sb., o lesích) a pro realizaci činností, které vyplývají z platných plánů péče o dané zvláště chráněné území (ZCHÚ).

Podprogram byl vyhlášen pro období 2008 - 2012.

Z podprogramu lze financovat pouze akce, které budou prováděny nejen v ZCHÚ, ale zároveň na pozemcích ve vlastnictví státu, s nimiž hospodaří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR. Tyto organizace uzavírají s různými subjekty (fyzické, právnické osoby, neziskové organizace aj.) smlouvy o dílo, na základě kterých je akce realizována. Podprogram je určen pro opatření investičního i neinvestičního charakteru, jednoleté i víceleté akce.

 

Přehled podporovaných opatření (detailní přehled je uveden v dokumentaci podprogramu):

vyhotovení plánu péče o ZCHÚ a jeho ochranné pásmo,

zpracování lesního hospodářského plánu v ZCHÚ a v jeho ochranném pásmu,

zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,

údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,

opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,

opatření zajišťující existenci částí přírody pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ vč. jeho ochranného pásma zřízeno.

 

A. Vyhotovení plánu péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo

vyhotovení plánu péče nebo jeho části o ZCHÚ a jeho ochranného pásma podle schválené metodiky;

vyhotovení dodatku k již schválenému plánu péče nebo jeho části o ZCHÚ a jeho ochranného pásma, podle schválené metodiky;

geodetické vytyčení hranic ZCHÚ a jeho vyhlášeného ochranného pásma a označení a stabilizace hlavních lomových bodů hranic ZCHÚ a jeho vyhlášeného ochranného pásma v terénu;

vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálné části parcely za účelem výkupu pozemku v ZCHÚ nebo v jeho ochranném pásmu, jeho převodu do správy příjemce nebo změny druhu pozemku či způsobu jeho využití na části původní parcely;

úhrada nákladů souvisejících s vynětím pozemků z PUPFL.

 

B. Zpracování lesního hospodářského plánu v ZCHÚ a v jeho ochranném pásmu

zpracování lesního hospodářského plánu nebo jeho části;

zpracování změny lesního hospodářského plánu.

 

C. Zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla na území ZCHÚ a

jeho ochranném pásmu

provádění technicko bezpečnostního dohledu na vodním díle;

zpracování manipulačního řádu vodního díla;

zpracování hospodářsko-provozního řádu vodního díla;

zpracování zvláštní povodně vodního díla kategorie I. - III.

zpracování ostatních dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla stanovené vodním zákonem a jeho prováděcích vyhlášek, jako povinnost vlastníka vodního díla.

 

D. Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem

chráněných zájmů na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu

provádění pruhového značení hranic ZCHÚ, výroba, instalace nebo údržba tabulí vyznačujících ZCHÚ nebo jeho ochranné pásmo, hraničních kůlů, informačních tabulí, dále tabulí usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního vybavení umístěného v terénu, jehož funkcí je informovat o speciálním režimu daného území a jeho přírodních hodnotách;

údržba, oprava nebo rekonstrukce komunikací, které jsou v majetkové správě příjemce;

údržba, oprava, rekonstrukce či modernizace nebo budování bariér, zábradlí a jiných zařízení, usměrňujících pohyb návštěvníků;

údržba, oprava nebo budování bariér (oplocení) proti šíření živočichů patřících k geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozujících části přírody, pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ zřízeno;

údržba, oprava nebo budování drobných vodních ploch jako stanovišť chráněných druhů rostlin nebo živočichů nebo zařízení a objektů sloužících úpravě vodního režimu ve prospěch části přírody a zlepšení kvality vody;

údržba, oprava nebo rekonstrukce či modernizace nebo budování umělých hnízdišť nebo zimovišť pro zvláště chráněné živočichy;

údržba, oprava nebo rekonstrukce či modernizace nebo budování technických objektů na rybnících a vodních tocích,

údržba související se správou vodních toků, včetně zajištění statické bezpečnosti a odstraňování následků povodňových stavů na objektech uvnitř koryt vodních toků, včetně zajištění průtočné kapacity a průtočného profilu;

udržování staveb v ZCHÚ sloužící pro potřeby ochrany ZCHÚ v dobrém technickém a funkčním stavu.

 

E. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo

 
Nahrávám...
Nahrávám...