dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko

1.7.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v tomto příspěvku doplníme přehled připravovaných programových dokumentů na období 2014-2020. Zaměříme se na jeden z programů přeshraniční spolupráce, a to Operační program Česká republika-Polsko. Podpory budou realizovány v rámci následujících prioritních os

Prioritní osa 1 – Společné řízení rizik
Prostřednictvím realizace projektů v této prioritní ose bude dosaženo přeshraniční akceschopnosti, tedy schopnosti včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální i technické povahy. Zvolená strategie je tak v souladu s obsahem Společného strategického rámce, který zdůrazňuje v kontextu horizontálních principů nezbytnost přizpůsobení se změně klimatu a potřebu pružně reagovat na dopady klimatických změn a přírodních katastrof. Program zvolenou strategií současně přispívá k druhé prioritě Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění: Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. Součástí této priority je také schopnost předcházet katastrofám a reagovat na ně. K dosahování priority Udržitelný růst bude program přispívat také snížením dopadu škod vyplývajících ze změn klimatu na životní prostředí v podporovaném území. Toto snížení bude dosaženo prostřednictvím zvýšené schopnosti společného území vyrovnávat se s riziky a jejich následky.

Prioritní osa 2 – Zaměstnanost
Prioritní osa 2 přispívá tímto způsobem ke třetí prioritě Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění: Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. Prostřednictvím vytváření podmínek pro zaměstnanost přispěje program v rámci prioritní osy 2 také k cíli „75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno“ – tedy k jednomu z cílů Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Realizace prioritní osy by měla přispět k podpoře udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil. Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Je plánována podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů.  Podpora aktivit v rámci prioritní osy 2 dále vytváří podmínky pro iniciativu „Průmyslová politika pro věk globalizace“ Strategie pro inteligentní a udržitelný růst a nepřímo tak přispívá k jejímu naplňování. Jedná se o nepřímý příspěvek ke zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu, prostřednictvím obnovy kulturních a přírodních zdrojů a zvýšení jejich dostupnosti. Investice přispějí následně k růstu počtu pracovních sil v odvětví cestovního ruchu, což bude signálem zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

Prioritní osa 3 – Vzdělávání a kvalifikace
Prioritní osa 3 Vzdělávání a kvalifikace (vztahující se k tematickému cíli 10 -Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení) se váže především na problém vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí ve

 
Nahrávám...
Nahrávám...