dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Úspory energie

2.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK- Úspory energie, Prioritní osa 3 Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu.

Podporované aktivity

–   Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.

–   Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

–   Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.

–   Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).

–   Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

–   Využití odpadní energie ve výrobních procesech.

–   Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

–   Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).

–   Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podnikus ohledem na jeho provozní podmínky.

Nepodporované aktivity

–   Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

–   Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

–   Rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov.

–   Revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

–   Množství odstraněných emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů.

–   Snížení emisí CO2.

Povinné k naplnění:

–   Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů.

Oprávnění žadatelé:

Malé, střední i velké podniky.

Typy podporovaných právních forem:

–   Fyzické osoby podnikající dle Živnostenského zákona zapsané v OR.

–   Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

–   Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

–   Komanditní společnost – k.s.

–   Akciová společnost – a.s.

–   Družstvo (vyjma Bytového družstva).

–   Výrobní družstvo.

–   Zemědělský podnikatel.

–   Evropská společnost.

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 500 tisíc Kč;

–   Maximální příspěvek je 250 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány následující výdaje:

–   Dlouhodobý hmotný majetek.

–   Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku).

–   Ekologické studie (Energetický posudek).

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Leasing.

Finanční kritéria výzvy

–   Rozpočet výzvy: 5 000 000 000 Kč.

–   Minimální výše dotace: 500 000 Kč.

–   Maximální výše dotace: 250 000 000 Kč.

–   Forma podpory: Dotace.

–   Maximální výše příspěvku na ekologické studie (energetický posudek): 350 000 Kč.

Míra podpory:

–   malý podnik – maximálně 65 %;

–   střední podnik – 55 %;

–   velký podnik – 45 %.

Míra podpory na ekologické studie (energetický posudek):

–   malý podnik – 70 %;

–   střední podnik – 60 %;

–   velký podnik – 50 %.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – dvoukolový:

Druh výzvy – průběžná.

–   1. kolo – hodnocení předběžných žádostí.

–   2. kolo – hodnocení plných žádostí (pouze ty žádosti, které byly schváleny v 1. kole).

Specifika a omezení

Územní zaměření:

–   Celá ČR mimo hlavního města Prahy.

–   Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

–   Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Harmonogram:

–   Datum vyhlášení výzvy: červen 2015

–   Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: červen 2015

–   Datum příjmů žádostí o podporu:

  • Předběžné žádosti: červen – srpen 2015
  • Plné žádosti: září 2015 – leden 2016

Podporovaná odvětví

SEKCE A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

–   Rostlinná a živočišná v  roba, myslivost a související činnosti

–   Lesnictví a těžba dřeva

–   Rybolov a akvakultura

SEKCE B

Těžba a dobývání

–   Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

–   Těžba ropy a zemního plynu

–   Těžba a úprava rud

–   Ostatní těžba a dobývání

–   Podpůrné činnosti při těžbě

SEKCE C

Zpracovatelský průmysl

–   Výroba potravinářských výrobků

–   Výroba nápojů

–   Výroba textilií

–   Výroba oděvů

–   Výroba usní a souvisejících výrobků

–   Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

–   Výroba papíru a výrobků z papíru

–   Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

–   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

–   Výroba chemických látek a chemických přípravků

–   Výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků

–   Výroba pryžových a plastových výrobků

–   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

–   Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

–   Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

–   Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

–   Výroba elektrických zařízení

–   Výroba strojů a zařízení j. n.

–   Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

–   Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

–   Výroba nábytku

–   Ostatní zpracovatelský průmysl

–   Opravy a instalace strojů a zařízení

SEKCE D

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

–   Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

SEKCE E

Zásobování vodou;

Činnosti související s

 
Nahrávám...
Nahrávám...