dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Technologie pro mikropodniky

2.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK - program Technologie pro mikropodniky, prioritní osa 2 Souhrn programu: Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporované aktivity

–   Realizace podnikatelských záměrů nových mikropodniků s podnikatelskou historií maximálně 3 roky [1], a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Nepodporované aktivity

–   Prostá obnova majetku.

–   Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.

–   Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

–   Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následujícíindikátory [2]:

Povinné k výběru:

–   Přidaná hodnota MSP.

–   Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.

–   Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

Povinné k naplnění:

–   Počet instalovaných technologií.

Oprávnění žadatelé:

–   Podnikající fyzická i právnická osoba splňující definici mikropodniku.

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální výše příspěvkuna projekt je stanovena na 100 000 Kč.

–   Maximální výše příspěvkučiní 20 000 000 Kč

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následujícívýdaje:

–   Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

–   Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Drobný hmotný a nehmotný majetek.

–   Provozní výdaje.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě.

–   Repasované stroje a zařízení.

–   Náklady na publicitu.

–   Leasing.

Finanční kritéria výzvy

–   Plánovaná alokace:250 000 000 Kč.

–   Minimální výše podpory: 100 000 Kč.

–   Maximální výše podpory:225 000 Kč.

–   Forma podpory: dotace, režim de minimis.

Intenzita podpory:

–   Maximálně 45 %.

Hodnocení projektu

Druh výzvy – průběžná.

Model hodnocení – jednokolový:

–   1. kolo – hodnocení plných žádostí.

Specifika a omezení

Cílové území:

–   Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

–   Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

–   Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

–   Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv.integrované územní investice (ITI) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitníchoblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká aHradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedenýchschválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OPPIK).

Harmonogram:

–   Datum vyhlášení výzvy: červen 2015

–   Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: červen 2015

–   Datum příjmů žádostí o podporu: červen – říjen 2015

Podporovaná odvětví

SEKCE B

Těžba a dobývání

–   Ostatní těžba a dobývání

SEKCE C

Zpracovatelský průmysl

–   Výroba potravinářských výrobků

–   Výroba nápojů

–   Výroba textilií

–   Výroba oděvů

–   Výroba usní a souvisejících výrobků

–   Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových,

 
Nahrávám...
Nahrávám...