dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Spolupráce- klastry

4.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK, prioritní osa 1 - program SPOLUPRÁCE- klastry Souhrn programu: Program Spolupráce je – mimo jiné – zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace).

Podporované aktivity

–   Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 (resp. 5 u projektů se způsobilými výdaji nad 15 milionů Kč) potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti[1] formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

–   Sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

–   Internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.

–   Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking, apod.

Kolektivní výzkum

Výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby. Projekty kolektivního výzkumu musí splňovat následující podmínky:

–   Jedná se o společné projekty klastru v souladu s odvětvovým zaměřením nebo technologickou oblastí členských podniků.

–   Projekty mají předkonkurenční charakter.

–   Výsledky jsou využitelné především malými a středními podniky a představují pro ně ekonomický přínos.

–   Klastr poskytne výsledky všem zájemcům za běžných nediskriminujících podmínek. Není povoleno exkluzivní využití výsledků pro jednoho nebo více subjektů.

Předkonkurenční výzkum

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož výsledky nevytvářejí jednostrannou konkurenční výhodu pro jednotlivé firmy. Experimentální vývoj jako základ nových nebo výrazně zlepšených produktů a procesů splňuje předkonkurenční kritéria, pokud jeho výsledky neobsahují diskriminující bariéry pro jejich širší využití. Vytvoření funkčního modelu pro účely předvedení a ověření je kompatibilní s předkonkurečními kritérii. Podporovanou aktivitou není vytvoření prototypu, který může být přímo převeden do výroby.

Nepodporované aktivity

–   Aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh.

–   Projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem.

–   Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory[2]:

Povinné k výběru:

–   Mezinárodní projekty výzkumu a vývoje.

–   Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.

–   Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci ve výzkumu a vývoji – ženy.

–   Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

Povinné k naplnění:

–   Společné projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

–   Společné projekty v oblasti rozvoje a internacionalizace.

Oprávnění žadatelé:

–   Klastr složenýz nejméně 15 na sobě nezávislých členů.

–   Alespoň 60 % členů klastru musí být tvořeno malými a středními podniky.

–   Členem klastru musí být alespoň jedna organizace pro výzkum a šíření znalostí[3].

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální výše příspěvkuna projekt je stanovena na 500tisíc Kč.

–   Maximální výše příspěvkučiní:

 • pro aktivitu a)
  16 milionů Kč pro excelentní, resp.
  11 milionů Kč pro rozvinuté klastry.
 • pro aktivitu b)
  15 milionů Kč pro excelentní, resp.
  10 milionů Kč pro rozvinuté klastry.
 • pro aktivity c), d)
  5 milionů Kč pro excelentní, resp.
  4 miliony Kč pro rozvinuté, resp.
  3 miliony Kč pro nezralé klastry.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následujícívýdaje:

–   Pro aktivitu a):

 • Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby, patenty, poznatky), dodatečné režijní a provozní náklady.
 • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě.
 • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje.

–   Pro aktivitu b):

 • Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.

–   Pro aktivitu c):

 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím.

–   Pro aktivitu d):

 • Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Leasing.

Finanční kritéria výzvy

–   Plánovaná alokace:500 000

 
Nahrávám...
Nahrávám...