dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oblasti podpory - dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oblasti podpory - dotační tituly v rámci OP

Česká republika využije 3 z 5 možných prioritních os, které jsou nabízeny ze strany Evropské unie. V souladu s tímto se Operační program zaměřuje na podporu projektů v rámci prioritních os 2 - Akvakultura, 3 - Opatření ve společném zájmu a 5 - Technická pomoc. Finanční prostředky budou moci žadatelé čerpat z následujících opatření:

Opatření 2.1: Investice do produkce akvakultury

Zaměření dotačního titulu

Dotace jsou určeny na:

a. výstavbu, rozšíření, vybavení nebo modernizaci rybníků pro žadatele, který obhospodařuje vodní plochu menší než 20 ha,

b. vybavení nebo modernizaci výrobních zařízení stanovenými ŘO OP Rybářství, u žadatelů s obhospodařovanou plochou rybníků 20 ha a výše,

c. výstavbu, rozšíření, vybavení nebo modernizaci výrobních zařízení vyjma rybníků,

d. odbahnění rybníků, vyhrazeno pro rybniční plochy do 1 ha,

e. nákup zařízení na ochranu rybích hospodářství před volně žijícími predátory.

Příjemci dotace

Mikropodniky, malé a střední podniky (prioritně budou podporovány mikropodniky). Dotace může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury.

Opatření 2.2: Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí

Zaměření dotačního titulu

Dotace je poskytována na zavádění výrobních metod snižujících nepříznivý dopad na životní prostředí. Podpory budou poskytovány formou jednorázových vyrovnávacích plateb při splnění omezujících podmínek, mezi které patří neaplikování hnojiv kromě chlévské mrvy do 400 kg/ha/m; nepoužívání algicidů, herbicidů, insekticidů a manganistanu draselného je nepřípustná; omezené používání vápnění a melioračního vápnění (výjimky jsou uvedeny v podmínkách programu), udržování velikosti rybí obsádky ve stanovených hodnotách, udržení obsahu litorálu; aplikace nezávadných látek ke krmení.

Příjemci dotace

Fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem; univerzity; střední školy; školní podniky; výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství; Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy.

Opatření 2.3: Opatření v oblasti zdraví ryb (nově)

Zaměření dotačního titulu

Náhrady při tlumení a likvidaci ryb postižených nákazami jarní virémie kapra a koiherpes viru.

Opatření 2.4: Investice do zpracování a uvádění na trh

Zaměření dotačního titulu

Dotaci lze poskytnout na: výstavbu, rozšíření, vybavení a modernizaci podniků; a celoživotní učení. V rámci opatření není možné financovat výstavby nových zpracoven ryb.

Příjemci dotace

Mikropodniky, malé a střední podniky (prioritně budou podporovány mikropodniky). Dotace může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb.

Opatření 3.1: Opatření ve společném zájmu

Zaměření dotačního titulu

 
Nahrávám...
Nahrávám...