dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Národní podpory v zemědělství

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národní podpory v zemědělství

Národní podpory (dotace) jsou z pohledu zemědělství jedním z nástrojů, kterými jsou jednotlivými členskými státy v rámci Evropské unie směřovány finanční prostředky do oblasti:

- zemědělské prvovýroby,

- zpracování zemědělských produktů,

- multifunkčního rozvoje venkova,

- opatření k zachování ekologické různorodosti krajiny,

- lesnictví, resp. lesní hospodářství,

- rybářství a

- vodního hospodářství.

Národní podpory jsou nástrojem, který (na rozdíl od ostatních nástrojů) svírá ve svých rukou členský stát - platí je ze svého rozpočtu. Tyto platby poskytují v rámci podmínek Evropské unie členskému státu mnohem větší prostor při uplatňování své vlastní politiky.

Uplatňování národních podpor v rámci Evropské unie je omezeno následujícími prvky:

- musí plně respektovat cíle společné zemědělské politiky Evropské unie,

- musí brát do úvahy mezinárodní závazky Evropské unie,

- musí zaručovat svobodnou soutěž v rámci Evropské unie, včetně účinné alokace zdrojů a jednotného trhu Evropské unie.

V České republice národní podporu pro oblast zemědělství představovaly a představují následující programy a příspěvky:

- LEADER ČR 2004

- LEADER ČR 2005 - 2006

- Příspěvky ve vodním hospodářství

- Příspěvky v lesním hospodářství

- Příspěvky ve včelařství

- LEADER ČR 2007

- LEADER ČR 2008

Zdroj: www.mze.cz (http://www.mze.cz/) (sekce Podpora z EU a národní dotace)

Obecně lze program LEADER ČR považovat za doplňkový ke stávajícím programům národní podpory a podpory EU, který je zaměřen na národní specifika. Podporuje místní akční skupiny („MAS“) pracující metodou Leader 1 a zároveň je iniciačním a doplňkovým programem k Ose IV. Programu rozvoje venkova 2007 - 2013. Hlavním cílem programu LEADER ČR je podpora realizace investic zamýšlených v rámci místních strategií, podpora tvorby integrovaných strategií rozvoje venkovských území a v neposlední řadě také podpora aktérů na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálu jejich území v dlouhodobější perspektivě. Je zaměřen především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí (prostřednictvím podpory iniciativy občanů, místních spolků a sdružení) a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví (prostřednictvím podpory participace subjektů v daném regionu). 2

V rámci programu LEADER ČR 2008 jsou definovány následující dotační tituly:

- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

- Posílení místního ekonomického prostředí a tvorba pracovních míst

- Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů

V rámci těchto dotačních titulů jsou realizovány různé typy projektů, které však musí být v souladu s cíli programu a zároveň splňují stanovené závazné parametry. 3

Obecně lze národní podpory poskytnout na:

- pomoc na investice jako např.:

- nákup strojů a přístrojů,

- nákup zvířat,

- ochrana tradiční krajiny,

- ochrana a zlepšení životního prostředí,

- zlepšení hygienických podmínek podniků živočišné výroby,

- wellfare zvířat,

- zpracování a odbyt zemědělských produktů,

- diverzifikace činností farem;

- ekologickou pomoc jako např.:

- dodržování závazku provozovat zemědělské činnosti, které jsou šetrné k životnímu prostředí,

- pomoc pro farmáře hospodařící v oblastech s ekologickými omezeními,

- informační aktivity, odborná příprava a poradenské služby v oblasti ekologické problematiky;

- pomoc na zahájení činnosti mladým farmářům;

- pomoc na předčasný důchod nebo zastavení hospodářské činnosti na farmě;

- pomoc na uzavření výrobní, zpracovatelské a odbytové kapacity;

- pomoc pro skupiny výrobců;

- pomoc na náhradu škod na zemědělské výrobě nebo na zemědělských výrobních prostředcích, jako např.:

- náprava škod způsobených přírodními katastrofami nebo výskytem mimořádných událostí,

- kompenzace farmářům za ztráty způsobené nepříznivým počasím,

- boj proti nemocem zvířat nebo rostlin, včetně preventivních opatření a kompenzace za škody,

- uzavírání pojistných smluv proti riziku újmy na zemědělské výrobě nebo výrobních prostředcích;

- pomoc na nové rozdělení půdy (pozemkové úpravy);

- pomoc na propagaci a reklamu zemědělských produktů, jako např.:

- poradenské služby,

- technické studie,

- studie proveditelnosti,

- návrhové studie,

- tržní průzkumy,

- zavádění programů jakosti (např. ISO 9000), systémů založených na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP) nebo systémů ekologického auditu,

- nákladů na školení personálu;

- poskytování technické podpory jako např.:

- vzdělání a výcvik,

- služby v oblasti řízení farmy a náhradních služeb,

- poradenství,

- organizování soutěží, výstav a veletrhů,

- šíření znalostí o nových technikách.

- pomoc na výzkum a vývoj atd.

Pro všechny tipy národních podpor, zejména pak pro pomoc na investice, je zapotřebí mít v patrnosti, že v souladu s pravidly Evropské unie může být tato pomoc poskytnuta jen těm zemědělským hospodářstvím, jejichž ekonomická životaschopnost může být prokázána zhodnocením vyhlídek hospodářství a pokud má předmětný farmář příslušné pracovní dovednosti a schopnosti.

Obecně nelze poskytovat pomoc na investice, jejichž smyslem je zvýšení výroby, pro kterou není možno nalézt normální odbytiště. Mezi hlavní způsoby financování národních podpor patří:

1. Přímé dotace

2. Podpůrný a garanční a lesnický fond, a. s. (PGRLF, a. s.)

3. Program národního výzkumu (NAZV)

ad 1) Přímé dotace

Národní platby tradičně směřují do oblastí, které jsou zaměřeny na specifické problémy spojené s cíli agrární, lesnické a vodohospodářské politiky. V zemědělství se jedná zejména o podporu zlepšování genofondu hospodářských zvířat, dále je podporováno ozdravování plodin, omezování nebezpečných nákaz, likvidace kadáverů, zachování genofondu domácích plemen, poradenství a vzdělávání. Dále je podporováno i potravinářství, zejména podpora marketingu a odbytu kvalitní české potravinářské produkce. Ve vodohospodářské oblasti je to pak obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku, prevence před povodněmi, rozvoj a obnova materiálně technické základny drobných vodních toků a péče o vodní cesty. Další oblastí směřování státní podpor je celý komplex opatření v lesích, směřujících k mimoprodukčním funkcím lesa i ke zlepšení produkčních vlastností lesních porostů.

Od 1. 1. 2009 začínají platit v ČR požadavky „kontroly podmíněnosti“, tj. problematika cross-compliance. Dodržování těchto požadavků je podmínkou pro získání dotací, přičemž v případech jejich nedodržení bude následovat nejen proces v rámci administrativně-správní pokuty, ale také možnost ztráty části získané dotace (v případech prokázaných úmyslných a opakovaných nesouladů s danými pravidly bude hrozit až ztráta celé dotace). S ohledem na závažnost této problematiky jsme zařadili na konec tohoto dokumentu speciální přílohu, která se věnuje schváleným požadavkům „kontroly podmíněnosti“ v ČR od 1. 1. 2009. Této příloze by zemědělci měli věnovat mimořádnou pozornost!

ad 2) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF, a. s.)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství ČR a poskytuje zejména specifické podpory subjektům z oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícím se zpracováním produkce ze zemědělské výroby a lesnictví spojené především s garancí úvěrů a dotací úroků z úvěrů. Je součástí

 
Nahrávám...
Nahrávám...