dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt vzdělávání zaměstnanců veřejné správy

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům z řad obcí, krajů, ministerstev a dalších veřejných institucí, kteří plánují získat dotace na financování projektů v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Charakteristika dotačního titulu
Modelový projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který fungoval v období 2007-2013. V současné programovací perspektivě je pro takový typ dotace relevantní Operační program Zaměstnanost, který bude v programovém období 2014 – 2020 podporovat intervence nehmotného charakteru, vymezovat priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy. Program má 5 prioritních os, přičemž z pohledu problematiky vzdělávání úředníků veřejné správy je nutné věnovat pozornost Prioritní ose 4: Efektivní veřejná správa, Investiční prioritě 4.1, Specifickému cíli 4.1.2. Tento specifický cíl je zaměřen na oblast zvýšení znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy, oblast politik a strategií rozvoje lidských zdrojů a oblast implementace státní služby. Předkládat projekty budou moci zejména organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a územní samosprávné celky. K výše uvedeným procesům operační program přispěje realizací školících a výcvikových programů v daných oblastech, zpracováním personálních strategií v institucích veřejné správy, evaluací zavedených procesů řízení lidských zdrojů v organizacích, vyhodnocením dopadu zákona o státní službě na chod orgánů státní služby, pilotním ověřením nastaveného systému vzdělávání a řízení atd. Dle předpokládaného harmonogramu výzev na kalendářní rok 2015 budou první otevřené výzvy vyhlášeny v září a říjnu letošního roku. 

Zaměření projektu a příjemce dotace
Modelový projekt souvisí s procesem implementace eGovernmentu, přinášejícího zásadní změny do fungování veřejné správy. Uvedený postup zvyšuje nároky na znalosti a dovednosti úředníků v oblasti práce s informačními systémy. Vhodným realizátorem projektu je krajské nebo statutární město. Cílem projektu byla realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na využívání jednotlivých prvků eGovernmentu (např. funkce Czech POINTu, Informačního systému datových stránek, zaručeného elektronického podpisu, elektronické spisové služby atd.), zvýšení informovanosti o změnách, které přináší a rovněž zlepšení uživatelských počítačových dovedností účastníků projektu. Cílovou skupinu projektu představují úředníci Magistrátu města, zastupitelé města, dále úředníci a zastupitelé obcí základního typu ve správním obvodu statutárního města a zaměstnanci městem nebo obcemi založených nebo zřizovaných organizací. Účastníci kurzů využívali prezenční formu vzdělávání, probíhající v počítačové učebně budovy magistrátu, vzdělávání v eGON centru SMZ zabezpečovala skupina interních lektorů. Druhou možností byla distanční forma vzdělávání prostřednictvím e-learningových produktů centrálního výukového prostředí Institutu pro veřejnou správu Praha. Obě formy studia mohou účastníci kurzů dle vlastních potřeb kombinovat. Cílová skupina bude o aktuální nabídce kurzů pravidelně informována, a to formou elektronicky zasílaných pozvánek na konkrétní kurzy a prostřednictvím internetových stránek města.

Popis aktivit projektu
Projektové aktivity zahrnují především vzdělávací kurzy. Za celou dobu realizace projektu by mělo absolvovat prezenční kurzy více než dva tisíce účastníků, z toho zhruba tři čtvrtiny žen a jedna čtvrtina mužů. Poměr počtu mužů a žen je dán obecně větším počtem žen pracujícím ve veřejné správě. Z celkového počtu kurzů realizovaných v eGON centru města tvoří prezenční kurzy asi 70 %. Podle dotazníkového šetření provedeného před zahájením projektu totiž studenti výrazně upřednostňovali tuto formu studia. V rámci prezenční výuky jsou nabízeny následující kurzy:

- CzechPOINT,

- Excel pro začátečníky, Excel pro pokročilejší I, Excel pro pokročilejší II,

- Informační gramotnost v podmínkách eGON – inovovaný produkt projektu,

- Informační systém datových stránek,

- PowerPoint pro začátečníky,

- Úvod do elektronických spisových služeb,

- Word pro začátečníky, Word pro pokročilejší I,

 
Nahrávám...
Nahrávám...