dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury

29.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům, kteří plánují získat dotace na financování projektů veřejné dopravy ve městech. Modelový příklad je vhodný pro nový Integrovaný regionální operační program. Struktura modelového projektu odráží uspořádání elektronického formuláře projektové žádosti.

Žadatel
Město Kamenice

Popis projektu
Hlavním smyslem tohoto projektu je rekonstruovat a opravit stávající autobusové nádraží takovým způsobem, aby významně stoupla kvalita a bezpečnost provozu na nádraží pro veřejnou dopravou ve městě Kamenice (nové povrchy vozovek a chodníků, ozelenění přilehlých ploch, informační tabule, zařízení na likvidaci ropných látek). Projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci autobusového nádraží včetně odvodnění plochy přes odlučovače olejů napojených na kanalizační řád, což je významným faktorem z hlediska ochrany životního prostředí. Součásti projektu je dále i osazení technických prvků pro možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Stávající technický stav manipulačních ploch autobusového nádraží je nevyhovující. Dlážděné plochy jsou z důvodu nedostatečných podkladních vrstev deformovány, odvodnění povrchových vod je nedostatečné. Povrch chodníků a obrub nástupních ploch je rovněž deformován. Obruby navíc nesplňují požadavky bezbariérového přístupu z komunikací mimo autobusové nádraží. Obruby podél nástupních ploch naopak nemají převýšení potřebné pro pohodlný nástup a výstup cestujících. Nástupní plocha autobusového nádraží je navíc vozovkou propojena se slepou větví ulice Mostní, což z provozních důvodů není vhodné. Zábradlí podél nástupních ploch pro cestující je poškozené, svými otvory neodpovídá parametrům pro nástup a výstup a je překážkou údržby a zimního odklízení sněhu. Provoz je usměrněn dopravním značením jen částečně. Obyvatelé města mají velký zájem na tom, aby se neustále zlepšoval vzhled jejich města, byla zkvalitňována infrastruktura a zvyšována jejich bezpečnost. Také návštěvníci města Kamenice mají oprávněně stále vyšší nároky na kvalitu přepravy a na bezpečnost. Opravou stávajícího autobusového nádraží se zcela jistě zvýší atraktivita města a zkulturní stávající stav autobusových stání pro občany a návštěvníky města. V rámci projektu dojde k novému značení v oblasti autobusového nádraží a k instalaci tabulek orientačního systému města, které zkvalitní orientaci návštěvníků ve městě. V prostoru autobusového nádraží vzniknou nové plochy s možností ozelenění a parkové úpravy, které přispějí k celkově lepšímu estetickému dojmu a ke zkvalitnění prostředí autobusového nádraží. Rekonstrukcí dešťové kanalizace a její napojení na lapače ropných látek bude zamezeno kontaminaci půdy na autobusovém nádraží a nebude tím poškozeno životní prostředí v Kamenici. V rámci projektu se počítá i s bezbariérovými nájezdy na chodníky a s bezbariérovým přístupem k autobusovému nádraží. 

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí. Zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti na celém území regionu, které jsou jednou z důležitých podmínek kvalitního života v regionu NUTS II Severozápad. Specifickým cílem projektu je vybudování kvalitního, bezpečného a bezbariérového autobusového nádraží ohleduplného k životnímu prostředí a tím podpoření rozvoje cestovního ruchu v této oblasti. Operační cíle projektu jsou definovány následovně: zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou. Zlepšit ekologickou veřejnou dopravu; zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy; zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Aktivity projektu
Aktivity projektu lze rozdělit dle fází. V přípravné fázi se jedná o přípravu projektu, spočívající ve zpracování žádosti o finanční podporu z programu ROP SZ, včetně zajištění všech povinných příloh. V této fázi je zároveň zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Do přípravy projektu lze zahrnout zajištění finančních zdrojů pro předfinancování projektu. Na základě výběrového řízení bude vybrán dodavatel stavby, se kterou bude sepsána Smlouva o dílo. Dodavatel stavby bude zajišťovat kompletní dodávku stavebních prací. Další aktivita projektu započne po předání staveniště stavební firmě a budou zahájeny stavební práce. V realizační fázi se jedná především o stavební práce, které jsou blíže specifikovány v dokumentaci pro stavební řízení a pro realizaci rekonstrukce autobusového nádraží. Technický dozor stavby bude pro obec zajišťovat externí společnost. Realizace stavby se skládá z následujících stavebních objektů a provozních souborů: rekonstrukce vozovek, dešťová kanalizace a zastávkové provizorium. Po skončení stavebních prací vypracuje investor (Město Kamenice) seznam nedodělků, které dodavatel stavebních prací ve stanovené lhůtě odstraní, aby mohla být provedena kolaudace a objekt mohl být předán do užívání. Po kolaudaci projektu zašle Město Kamenice žádost o proplacení výdajů projektu příslušné pobočce Úřadu regionální rady společně se všemi požadovanými doklady. Město Kamenice doloží, že náklady projektu odpovídají podmínkám v rámci smlouvy o financování. Veškeré platební nároky budou řádně doloženy účetními doklady a skutečně zaplacené. Po ukončení kontrol a proplacení nákladů projektu bude opět zahájen provoz autobusového nádraží v Kamenici. Se zahájením provozní fáze autobusového nádraží se počítá 6 měsíců po zahájení rekonstrukce. Provoz na manipulačních plochách bude sloužit výhradně k autobusové přepravě a k pohybu cestujících a bude upraven provozním řádem a z něj vyplývajícím dopravním značením. Autobusová doprava bude usměrněna k místům zastávek 1 - 4 vyznačeným vodorovným a svislým dopravním značením. Stání 1 - 3 platí pro směr od Broumovské ulice, stání 4 pro směr od Nádražní ulice. Provoz autobusů objíždějících autobusy v zastávkách bude veden středním pruhem. Pěší provoz do areálu bude usměrněn po chodnících napojených na stávající městský pěší provoz upravenými a označenými přechody z protilehlých chodníků podél ulice Nádražní a Broumovské. Pro parkování 6 osobních automobilů (z toho 1 vozidla přepravující osobu těžce

 
Nahrávám...
Nahrávám...