dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt přeshraniční spolupráce v oblastech kultury a cestovního ruchu

30.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Modelový projekt přeshraniční spolupráce v oblastech kultury a cestovního ruchu

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům, kteří plánují získat dotace na financování projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu v příhraničních regionech. Modelový příklad je vhodný pro nové operační programy přeshraniční spolupráce České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Struktura modelového projektu odráží uspořádání elektronického formuláře projektové žádosti.

Žadatel

Město Karlsberg v Sasku. Partnerem projektu je město Kamenice v Ústeckém kraji.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity území německo-českého pohraničí. Turisté budou mít možnost nejen navštěvovat památky, ale také se seznámit s kulturou a tvorbou umělců z obou příhraničních oblastí. Specifickým cílem je zvýšení turistické nabídky měst Karlsberg a Kamenice. Zlepší se technický stav památek a komunálních. Bude zvýšena přístupnost objektů pro účely tuzemských a zahraničních turistů. Realizací projektu dojde ke zvýšení výstavních ploch.

Zdůvodnění a popis projektu

Město Karlsberg představuje municipalitu s bohatou historií a disponuje tudíž poměrně značnou historickou, kulturní a architektonickou hodnotou. Jednou z nejkrásnějších památek je městská radnice. V radnici je umístěno informační centrum s digitálním systémem knihovní obsluhy. V objektu se konají kulturní akce regionálního i nadregionálního významu, koncerty komorní hudby, výstavy, konference a sympozia. Jednou s nejzajímavějších a nejčastěji navštěvovaných památek města Kamenice je rodný dům celoevropsky známého malíře Josefa Kafky. Aktuálně dům je místem prezentace života a díla tohoto slavného malíře. V prvním patře budovy se nachází stálá expozice Josefa Kafky, a také lidové betlémy z roku 1800 a galerie prezentující díla slavných obyvatel Kamenice. Za účelem zvýšení turistické atraktivity obou měst je plánovaný nákup 30 modulů pro vytvoření výstavně - expoziční stěny, infostánku v Karlsbergu a rekonstrukce památky Kafkova domu a revitalizace prostoru před budovou jako místo pro odpočinek, obnovení a úprava zeleně kolem budovy. Realizace projektu obsahuje řadu malířských a fotografických výstav místních umělců a rozšíření kulturní nabídky obou měst. Projekt má široký okruh odběratelů. Cílová skupina zahrnuje obyvatele mest Karlsber a Kamanice, tuzemské a mezinárodní turisty, mládež.

Aktivity projektu

Realizace projektu obsahuje organizaci mezinárodní výstavy, jež se bude konat v období od června 2016 do října 2016 a dále také společnou výstavu malířství umělců z území v německo-českém pohraničí. V průběhu realizace projektu bude pořízeno 30 ks stojanů, 30 ks profesionálních výkladních skříní, 30 modulů k vytvoření expozice – výstavní stěny a infostánku a zařízení k výměně elektrické instalace v místnostech radnice v Karlsbergu. Ve městě Kamenice budou hlavní aktivity projektu spojeny s rekonstrukcí rodného domu malíře Josefa Kafky.

Publicita projektu

Propagační aktivity budou provozovány po celou dobu realizace projektu. Informace o realizaci projektu budou umístěny v lokálním tisku a internetových stránkách města Karlsberg. Nakoupené stojany, profesionální výkladní skříně, infostánek budou označeny požadovanými logotypy. Účastníci pořádaných výstav budou informováni, že projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie. Informace o realizaci projektu budou umístěny v lokálním tisku a internetových stránkách města Kamenice. Na budově Kafkova domu v Chrastavě bude umístěná památeční cedule. Účastníci pořádaných výstav budou informováni, že projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie.

Organizační zabezpečení realizace projektu

K realizaci byl na německé straně sestaven tým složený se zaměstnanců odboru Investic a Veřejných Zakázek města Karlsberg: Oto Kaufman, Max Keller a Heidy Grubner. Dále se zapojil zástupce starosty Walter Schelenberg a ředitel Domu kultury Franz Litbarsky. Tyto osoby mají bohaté zkušenosti jak meritorní tak praktické se získáváním prostředků Evropské Unie. Organizační zabezpečení realizace projektu je na české straně zajištěno prostřednictvím vlastního personálu a externího dodavatele. Ze zaměstnanců Městského úřadu v Kamenici byl sestaven projektový tým ve složení: vedoucí týmu: Mgr. Ladislav Novák (zkušenosti s podobnými projekty financovanými z národních zdrojů). Členové týmu: Ing. Ludmila Miškovská (technickoekonomický referent), Nikola Pilná (investiční referent-zkušenosti s podobnými projekty realizovanými v Kamenici), Lenka Pathelidisová (vedoucí hospodářsko-finančního odboru), Ing. Miroslav Tománek (místostarosta) a Klára Foltýnová (vedoucí Společenského klubu). Z externích zdrojů bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace a bude zajištěno samotné provedení stavebních prací, které jsou součástí projektu.

Soulad projektu s regionálními strategiemi

Projekt je v souladu s programem rozvoje Ústeckého kraje 2007-2013. Naplňuje Cíl A: Dynamická a konkurenceschopná ekonomika, opatření A.6a: Rozvoje cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje, dílčí opatření A.6a: Rozvoj turistické infrastruktury a služeb s důrazem na udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, aktivita A.6a.7 o podpoře rekonstrukce kulturních památek pro cestovní ruch. Naplňuje Cíl E: Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti, opatření E.1: Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční, dílčí opatření E.1 b: Vnější spolupráce, aktivita E.1 bA o posilování, prohlubování a intenzifikace přeshraničních vazeb.

Harmonogram realizace projektu

Harmonogram by měl obsahovat přehled hlavních aktivit projektu s uvedením doby realizace dle měsíců a let. Tento modelový projekt obsahuje následující realizační aktivity: vyhlášení výběrového řízení na dodavatele; nákup

 
Nahrávám...
Nahrávám...