dnes je 4.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelové příklady studií proveditelnosti pro projekty v cestovním ruchu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Modelové příklady studií proveditelnosti pro projekty v cestovním ruchu

 

Jak již bylo uvedeno v jiných částech této příručky, získání dotace ze strukturálních fondů je podmíněno zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh. V případě investičních projektů většího rozsahu je požadováno v rámci příloh i zpracování tzv. studie proveditelnosti, která představuje obsáhlý a poměrně složitý dokument, který doplňuje a podrobněji rozvádí některé části projektové žádosti. Účelem studie proveditelnosti je popsat, posoudit a zhodnotit realizovatelnost projektu. Studie proveditelnosti může být pro žadatele přínosná i tím, že přesně vymezí ekonomické, technické a další aspekty projektu, a tím může zjednodušit plánování a následné řízení.

 

Název daného dokumentu se může lišit dle jednotlivých operačních programů. V podmínkách některých dotačních titulů bývá nazývána jako studie proveditelnosti, v jiných jako studie ekonomického hodnocení projektu, apod. Rovněž struktura studie a názvy kapitol se mohou odlišovat dle dotačních programů, ale hlavní cíl a požadované údaje bývají obdobné. Struktura našich modelových příkladů vychází především z požadavků regionálních operačních programů a Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - osy 3.3 Podpora malého a středního podnikání, kde mohou žadatelé nalézt nejvíce dotačních titulů určených k podpoře investičních projektů v cestovním ruchu.

 

Konkrétně představíme dva modelové příklady studií proveditelnosti, které mohou pomoci žadatelům o dotace v oblasti cestovního ruchu. Pokusíme se vysvětlit, jak postupovat při vytváření studie proveditelnosti. Uvedeme přitom náměty, které jsou vhodné pro dané typy projektů. První modelový projekt - rekonstrukce historické památky bude popisován podrobně. V další studii (vybudování ubytovacích kapacit) již budeme počítat s tím, že se čtenáři seznámili s prvním modelovým případem a nemusíme tedy vše rozebírat zcela od základů a znovu opakovat všechny pasáže textu.

 

V modelových případech se čtenáři seznámí s jednotlivými částmi studie proveditelnosti, na tomto místě bychom rádi upozornili ještě na pár skutečností, které se týkají požadavků na úpravu celého textu. Obecná doporučení ke zpracování studie proveditelnosti:

Studii zpracujte ve formátu, který je požadován v rámci daného dotačního titulu (požadovaný rozsah, formát písma, počet a struktura kapitol),

Studie proveditelnosti je odborným textu, tudíž je nutné, aby splňovala určité formální požadavky. Je nutné uvést obsah, aby se hodnotitelé dobře orientovali v textu. Text by měl být ucelený, nelze kopírovat text z jiných dokumentů bez úpravy formátu a stylu. Prezentovaná data by měla obsahovat zdroj a rok, ke kterému se vztahují.

Text by měl být čtivý a srozumitelný, neměl by obsahovat pravopisné chyby. Pro oživení je možné doplnit obrázky, mapami, tabulkami, apod.

Užívání log poskytovatele nebo operačního programu konzultujte s implementačním orgánem. U některých programů může být i tato forma nějakým způsobem upravena.

 


Modelový příklad 1: Rekonstrukce historické památky

 

Úvodní informace

 

Úvodní informace by měly zahrnovat identifikační údaje o žadateli o dotaci. V případě, že projekt zpracovává ve spolupráci s konzultantskou firmou, uvádíme i údaje o zpracovateli studie proveditelnosti. Dále je možné stručně nastínit účel zpracování studie proveditelnosti (velmi stručně - jeden až dva odstavce). Účel studie lze vymezit např. následujícími formulacemi:

Vyhodnocení technických a socio-ekonomických dopadů projektu rekonstrukce historické památky.

Zhodnocení reálnosti vybrané varianty řešení.

Zhodnocení udržitelnosti projektu.

Vyhodnocení finanční efektivnosti a realizovatelnosti projektu.

Je možné také dodat, že studie bude využita jako materiál k řízení projektu, apod.

 

Identifikační údaje o žadateli mohou mít různou podobu, někteří žadatelé zvolí strukturovanou formu v rámci tabulky, jiní preferují souvislý text. Je možné využít i kombinace obou způsobů (tento způsob se nám jeví jako nejvhodnější, protože zaručuje přehlednost i dostatek informací). Strukturovaná tabulka by měla obsahovat název žadatele, právní formu, IČO, sídlo, adresu pro doručování (pokud není stejná s oficiální adresou), webový kontakt, jednu či více kontaktních osob, e-mail, telefon. Pokud žadatel nepřipravuje projekt samostatně, je nutné doplnit ještě údaje o zpracovateli a partnerovi, resp. partnerech projektu. Partnerem projektu může být např. odborník v oblasti památkové péče, apod.

 

V případě projektů regenerace historických památek bývají častými žadateli municipality. Tudíž v esejovém textu doporučujeme stručně charakterizovat vznik obce či města, rozsah jeho působností, statutární orgány, legislativu, podle které vykonává činnosti, apod.

 

Popis projektu

 

Tato část studie proveditelnosti není zcela obvyklá, bývá požadována pouze u některých dotačních titulů. Pokud povinná, doporučujeme popis projektu zařadit v rámci dalších částí studie proveditelnosti. Např. v kapitole věnované technickému a technologickému řešení projektu, finanční analýze projektu a v rámci marketingového mixu (konkrétně části produkt). Na popis projektu jsou také vyhrazeny části on-line formuláře projektové žádosti BENEFIT 7.

Popis projektu obsahuje vymezení samotného projektu a také vstupních. Přesněji řečeno, projekt by měl navazovat na dosavadní situaci daného sektoru a aktivity žadatele. Je možné vývojem a charakteristikou sektoru cestovního ruchu v daném regionu a vysvětlení potřebnosti projektu a změn, které projekt přinese v činnosti žadatele.

Jako modelový předmět projektu v našem případě zvolíme revitalizace zámku a přilehlých zahrad a přístupové komunikace. Předpokládaným přínosem projektu bude zvýšení počtu návštěvníků města v rámci cestovního ruchu. Projekt bude navázán na dosavadní atraktivity města a zámku. V rámci zámku již funguje stylová restaurace. Projekt bude obsahovat regeneraci zámecké chodby pro galerijní účely a revitalizaci a zpřístupnění konferenčního sálu pro obchodní jednání. Návštěvu zámku lze doporučit jako cíl jednodenních výletů z celé České republiky, poznávacích a školních výletů, krátkodobých obchodních akcí (např. podpisů významných smluv).

Jak již bylo uvedeno vedle samotného předmětu projektu je nutné i propojit projekt s turistickou lokalitou. Je možné zmínit narůstající počet turistů v posledních letech nebo naopak argumentovat kvalitním historickým a kulturním potenciálem, který je dosud nedostatečně využíván. Z hlediska aktivit žadatele je nutné uvést, jaké změny přinese obci či jinému žadateli.

V popisu projektu také může být uveden harmonogram prací, který může být rozdělen následovně:

1. Předinvestiční fáze (příprava projektu; podání ohlášení, žádosti o stavební povolení; výběrové řízení na stavební práce, výběrové řízení na vybavení), výběrové řízení.

2. Investiční fáze (stavební činnost, restaurátorské práce, instalace vnitřního vybavení, kolaudace).

3. Administrace projektu (řízení projektu, monitoring a průběžné vyhodnocování projektu, výběr a přijetí nových pracovníků, školení zaměstnance, publicita a propagace akce, závěrečná zpráva, vyhodnocení akce, vyúčtování, přechod do provozní fáze).

4. Postrealizační fáze (zajištění provozu a udržitelnosti projektu po dobu min. 5 let od finančního ukončení projektu).

 

Uvedené fáze je nutné doplnit časovými úseky, které budou zaujímat. Jednotlivé činnosti se mohou samozřejmě prolínat.

 

Analýza trhu a marketingová strategie

 

Analýza trhu je důležitou součástí studie proveditelnosti. Má za cíl vyhodnotit postavení projektu z pohledu nabídky (analýza potenciální konkurence) a podat informace o druhu a struktuře spotřebitelů. V návaznosti na provedenou analýzu je určována marketingová strategie.

Při analýze postavení na trhu je nutné zvolit relevantní trh. V našem případě oblast, jejíž součástí je daná historická památka (např. Českomoravské pomezí, jižní Čechy, střední Čechy, Polabí, apod.) Následně přistoupíme ke zmapování památek obdobného druhu v okolí, což jsou hrady, zámky, skanzeny, městské hradby, apod. V podmínkách České republiky bývá nabídka okolních měst mnohdy obdobná či srovnatelná. Při analýze nabídky proto zjišťujeme výhody naší destinace, odlišnosti, popř. návaznost na další atraktivity cestovního ruchu. Dobrá vybavenost přilehlého regionu nemusí být vždy nevýhodou, nýbrž může působit jako podpůrný efekt.

Poptávku lze v případě historické památky sledovat podle statistika návštěvnosti zámku za minulý rok, podle počtu prodaných vstupenek, vývoje celkových tržby ze vstupného, apod. Navíc je možné doplnit meziroční vývoj cestovního ruchu v České republice a v daném regionu. Vliv na návštěvnost mohou mít i významné události, proto je vhodné doplnit vývoj a plán akcí.

Marketingový mix je možné definovat na základě tzv. „4 P“- Produkt, Price, Promotion a Place. V našem modelovém případě můžeme marketingový mix definovat následovně:

 

Produkt

Předmětem projektu je rekonstruovat zámek z 18. století ve městě Kamenice tak, aby bylo možné rozšířit jeho turistické využití. Projekt bude obsahovat regeneraci zámecké chodby pro galerijní účely a revitalizaci a zpřístupnění konferenčního sálu pro obchodní jednání. Součástí projektu je také úpravy zámecké zahrady a přístupová kominikace. Návštěvu zámku lze doporučit jako cíl jednodenních výletů z celé České republiky, poznávacích a školních výletů, krátkodobých obchodních akcí (např. podpisů významných smluv). Projekt připravil Městský úřad v Kamenici.

 

Price

Vstup do zpřístupněné chody, místnosti a zahrad bude součástí stávajícího vstupného. Bude tedy bezplatný, ale počítáme s navýšením kapacity vstupného.

 

Promotion

Propagace projektu bude probíhat prostřednictvím následujících kanálů:

prostřednictvím oficiálních internetových stránek zámku,

prostřednictvím oficiálních internetových stránek města,

prostřednictvím místního a regionálního tisku, publikací města,

v místě projektu bude na viditelném místě umístěn panel s informací, že probíhající stavba je spolufinancovaná z fondů EU,

prostřednictvím turistických serverů,

informace budou umístěny v turistických informačních centrech ve městě a v kraji,

vlastní reklamní letáky.

 

Place

Areál zámku Kamenice a přilehlých pozemků

 

Technické a technologické řešení projektu

 

Technické a technologické řešení projektu je vždy individuální záležitostí, a proto nelze stanovit obecné postupy. Stavby se odlišují svojí nákladností, rozsahem, množstvím prací, apod. V zásadě ale lze konstatovat, že základní vodítko pro zpracování této části studie proveditelnosti přestavuje stavebně-technická dokumentace (projekt ke stavebnímu povolení, technické specifikace zařízení a technologií, atd.). Účelem je shrnout a přehledně prezentovat veškeré plánované postupy a technologie.

Technické řešení projektu rekonstrukce historické památky může být strukturováno následovně:

Technické řešení stavby

Použitá technologie (výhody a nevýhody)

Dopady projektu na životní prostředí

Plánovaná výběrová řízení (výběrové řízení na dodavatele stavby, výběrové řízení na nábytek, počítače, atd.)

Časový harmonogram aktivit a prací

 

Organizační zajištění projektu

 

V rámci této části žadatel charakterizuje projektový tým a jeho členy. Realizační tým projektu je nutné vyplnit podrobně a precizně, protože představuje důležitou část při hodnocení projektu. Vyjadřuje kvalitu personálního zajištění, odbornou fundovanost žadatele a zároveň ovlivňuje nákladnost projektu. Doporučujeme rozmyslet všechny nezbytné pozice projektu a vyplnit všechny požadované charakteristiky jednotlivých pozic. U každého člena týmu je vhodné uvést pracovní pozici, náplň práce, rozsah pracovních úvazků a odborné životopisy.

I když na to příručka pro žadatele přímo neupozorňuje, zaměřte se i na nákladnost jednotlivých pozic. Příliš nákladné projekty nemusí obstát při konečném výběru. Např. mzda administrátora projektu by neměla převyšovat 25 tis. Kč.

Realizační tým projektu může být složen buď výhradně ze zaměstnanců žadatele, nebo doplněn externisty. V závislosti na tom, jak jsou interní zaměstnanci odborně vybaveni pro realizaci projektu.

Konkrétně v případě revitalizace historické památky je možné složit projektový tým následovně:

Manažer projektu - řízení a kontrola projektového týmu a projektových aktivit, hlavní kontaktní osoba projektu.

Finanční manažer - vyúčtování projektu, sledování finančních toků, jednání s finančními a bankovními ústavy.

Technický manažer - jednání s dodavateli stavebních prací, provádění funkce stavebního dozoru, koordinace dodavatelů technologií, jednání s orgány památkové péče, restaurátory.

Administrátor projektu - příprava monitorovacích zpráv, koordinace závěrečné zprávy, asistence při vyúčtování projektu, jednání s poskytovatelem dotace.

 

Upozorňujeme, že uvedené pozice je nutné obsadit již v době zpracování žádosti konkrétními osobami a doložit jejich profesní životopis (může být v esejové formě zhruba na 0,5 strany). Precizní žadatel může zařadit do týmu ještě člena bez úvazku, který působí jako záloha za ostatní pracovníky. Do projektového týmu by mohl být zařazen také pracovník s odbornými znalostmi v oblasti revitalizace památek a restaurování vnitřního vybavení. V našem případě počítáme s tím, že pro výkon této funkce je dostatečně kvalifikovaný technický manažer.

Kvalifikovanost pracovníků a projektového týmu lze doložit i přehledem, projektů, které již mají členové úspěšně dokončené. Takový přehled může být uveden v tabulce a doplněn esejovým textem. K tomu, aby přehled měl dostatečnou vypovídající hodnotu pro hodnotitele, je nutné u projektu uvést název, rok realizace, finanční náročnost, zapojení (funkci) a jméno člena týmu zapojeného v rámci projektu a případně i zkušenosti, které jsou využitelné pro realizaci aktuálního projektu.

Nová pracovní místa mohou být vytvořena v přípravný nebo až v realizační fázi. V případě, že má žadatel jasnou představu, může uvést ještě jednu tabulku, které bude popisovat organizační zajištění v provozní fázi projektu. Dále je možné objasnit i principy fungování projektového týmu (např. jak často se budou konat pravidelné porady, na jak dlouho je ustaven, apod.).

 

Zajištění oběžného a investičního majetku

 

V současné době je obvyklé zajištění oběžného a investičního majetku smluvně-dodavatelsky. Realizace projektových aktivit ve vlastní režii není obvyklá. Proto vycházíme při objasnění zajištění oběžného a investičního majetku z projektové dokumentace, z obvyklých cen na trhu nebo nabídek dodavatelských subjektů.

Zpracování této kapitoly studie proveditelnosti je založena na podrobném položkovém rozpočtu výdajů, který je nutné rozdělit podle druhu výdajů a ještě určit, kdy bude majetek pořizován (stačí rozdělení na investiční a provozní fázi projektu). Výdaje na rekonstrukci historické památky je možné rozdělit následovně:

Stavební úpravy objektu

Úprava chodníků a areálu

Nákup služeb (stavební dozor, projektová dokumentace, dotační management)

Restaurování historických děl

Pořízení vnitřního vybavení stavby

Náklady na publicitu projektu

 

Finanční analýza projektu

 

Finanční analýza projektu se skládá ze dvou částí. První je plán příjmů a výdajů, který by měl být proveden zvlášť pro investiční a realizační fázi projektu. Při zpracování plánu příjmů a výdajů je důležité pečlivě odhadnout všechny nákladové a výnosové položky. Chyby mohou nastat jednak opomenutím některé položky a také nesprávným odhadem (zejména tržeb). V případě, že si žadatel není jistý správností odhadu, může vypočítat dvě různé varianty (pesimistickou a optimistickou).

Konkrétně v případě rekonstrukce historické památky by mělo cash flow v realizační fázi projektu obsahovat následující příjmy a výdaje:

Příjmové položky: provozní příjmy, poskytnutá dotace, vlastní zdroje na realizaci, čerpání úvěru.

Výdajové položky: provozní výdaje, úroky z úvěru, splátky úvěru.

 

Druhou část finanční analýzy představuje vyhodnocení zhodnotit finanční udržitelnost a efektivitu projektu. Zpravidla bývá užíván výpočet bodu zvratu, který může být doplněn dalšími ukazateli návratnosti investice (např. výpočtem čisté současné hodnoty, doby splacení, vnitřního výnosového procenta, apod.).

Analýza bodu zvratu se vypočte podle vzorce: Q = FN/(p-b), kde:

Q - objem produkce

FN - fixní náklady

VN - variabilní náklady

T - tržby

p - cena za jednotku produkce

b - jednotkový variabilní náklad

 

Společensko-ekonomické dopady projektu

 

Dopady projektu doporučujeme analyzovat podle cílových skupin. Jednotlivé subjekty je nutné identifikovat podle a určit jakou měrou budou projektovými aktivitami ovlivněny. U projektu regenerace historické památky můžeme nalézt např. následující cílové skupiny a míru ovlivnění:

 

Návštěvníci a obyvatelé města

rozšíření nabídky památkových atraktivit, možnost uměleckého a znalostního obohacení,

rozšíření možností odpočinku v klidném prostředí zámku a zahrad,

možnost kulturního vyžití pro děti.

 

Město

zastavení postupné degradace a obnova významné památky ve vlastnictví města,

posílení kulturní a historické hodnoty města,

prostřednictvím obnovy zámku získá novou atrakci, která se stane dalším lákadlem v oblasti cestovního ruchu města,

zvýšení příjmů ze vstupného,

v důsledku rozvoje cestovního ruchu doje ke zvýšení tržeb malých a velkých podnikatelů a následným příznivým multiplikačním efektům na rozvoj města,

může dojít k mírnému zvýšení zaměstnanosti ve městě a okolí.

 

Odborná veřejnost

Zabránění degradace významné památky.

Možnost shlédnutí a studia památky. Dochovanost a historická hodnota památky je mimořádná v podmínkách ČR.

 

Školy v regionu

možnost seznámení žáků a studentů s jedinečnou památkou prostřednictvím exkurzí,

možnost získání relevantních studijních materiálů pro projektové vyučování

a odborné práce.

 

Kraj

stabilizace a zachování historického dědictví na území kraje,

zvýšení zájmu o jeden z významných symbolů regionu, popularizace kraje a zvýšení zájmu turistů.

 

Podnikatelé

zvýšení návštěvnosti by mělo mít pozitivní vliv na subjekty podnikající ve stravovacích a ubytovacích službách,

zvýšení obratu a pracovních míst.

 

Rizika projektu

 

V průběhu celého životního cyklu projektu se mohou vyskytnout různé situace, které mohou narušit nebo zcela znemožnit plánovaný průběh realizace. Rozhodně nedoporučujeme rizika zlehčovat nebo opomíjet. Při zpracování této části studie proveditelnosti by se měl žadatel naopak snažit nalézt a vymezit co nejvíce rizik, vyhodnotit je a stanovit možné způsoby jejich eliminace. Tím ukazuje hodnotitelům, že má projekt kvalitně připravený a je pravděpodobné, že ho dokáže dovést do úspěšného konce.

 

Při hledání rizik, lze uvést pro inspiraci příklady rizik, která mohou nastat v klasickém projektu rekonstrukce historické památky:

nedostatky v projektové dokumentaci,

procesní závady při získávání stavebního povolení (např. majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům),

problémy s koordinací stavebních prací (subdodavatelé a další),

nedodržení termínů realizace etap,

zaviněná přerušení realizace stavby (havárie, poruchy),

nezaviněná přerušení realizace stavby vyšší mocí (záplavy, pády předmětů, požár, vichřice, tuhé mrazy apod.),

způsob provedení stavebních prací (rozsah, kvalita, termín, dodržování norem, bezpečnosti práce atd.),

nepřesný odhad trhu a poptávky z hlediska vývoje, struktury a množství,

špatná volba dodavatelské firmy,

nevhodně sestavený projektový tým,

změna platných zákonů, vyhlášek a norem v oblasti památkové legislativy,

změna sazby DPH během realizace,

změna provozních a investičních nákladů,

problémy se zajištěním finančních prostředků během realizace projektu,

nepřidělení dotace.

 

Rizika je možné ve studii proveditelnosti pouze vymezit, ale odborněji

 
Nahrávám...
Nahrávám...