dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Krok č. 1: Začínáme s projektem, aneb jak správně vytvořit plán projektu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krok č. 1: Začínáme s projektem, aneb jak správně vytvořit plán projektu

Ať už máte představu o projektovém návrhu nebo teprve začínáte o jeho realizaci uvažovat, doporučuji Vám se seznámit s následujícími pravidly, která Vám pomohou projektový záměr lépe definovat. Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty k dosažení cílů projektu prostřednictvím směrovaného pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů. Aktivity spojené s plánováním projektu často začínají již v období zahájení a iniciace projektu, kdy je nutno stanovit realistické předpoklady časového plánu, potřeby realizačních zdrojů a odhad rozpočtu a posouzení projektových rizik. Protože projekt představuje většinou nemalé investice, je nutné plánu projektu věnovat dostatečnou pozornost! Dobré plánování je pro úspěšné dokončení projektu nezbytné, neboť nabízí jak efektivní prostředek řízení a delegování pravomocí tak efektivní prostředek vlastní komunikace. Během plánovacího procesu je nutno zajišťovat předpoklady nutné pro průchodnost projektu, např. dostupnost lidí, financí a jiných zdrojů. Je nutné specifikovat i možná rizika jako např. zpoždění subdodávek apod. Tyto faktory musí být do plánů zahrnuty, aby plán co nejvěrněji odrážel skutečnost. Bylo by nepraktické, aby jeden celkový plán zahrnoval vše od rozsahu projektu přes specifikace zdrojů, vývojových přístupů až po definici toho, co bude dělat např. konkrétní projektový manažer v konkrétní kalendářní den. Je tedy nutné vytvořit určitou strukturu plánů. Aby bylo možné vytvořit strukturu plánů poskytující relevantní informace všem prvkům organizační struktury projektu, je nutné co nejpřesněji definovat funkce a zodpovědnost každé osoby zúčastněné na projektu. Velmi důležité je kontrolovat, zda práce, která byla naplánována, byla také vykonána. Pokud tomu tak je, zůstává plán efektivní bází pro sledování a další směrování postupu prací. Pokud tomu tak není, ztrácí se kontrola nad postupem a úsilí věnované řízení projektových aktivit je promarněno do doby, dokud není vypracován nový plán. Jakkoliv je plánování, řízení a zajišťování kvality efektivní, nikdy se nelze úplně vyhnout změnám plánů. Různé nepředvídatelné okolnosti mohou ovlivnit tempo postupu projektu nebo požadavky na výsledný produkt. V každém případě je vhodné odhalit takové okolnosti co nejdříve a podle nich plány upravit.

Plánování pak není nic jiného, než postupná odpověď na správně položené otázky. Tyto otázky i jejich pořadí (které je rovněž důležité) lze popsat takto:

 


Nejprve musíme zcela přesně naplánovat, CO se má udělat. Je třeba jasně a jednoznačně zformulovat, co bude existovat po ukončení projektu, po případě, které činnosti budou vykonány. S těmi činnostmi však pozor! Nenechte se unést popisem toho, jak cílů dosáhnete, dokud nemáte jasně určeno, co ty cíle jsou. Důležitým krokem v této fázi rozhodování je správně nastavit cíle projektu, které jsou poté lehce kontrolovatelné. Pokud je nastavíme správně, můžeme po ukončení projektu říct, zda-li jsme jich dosáhli, či nikoli. Každý projekt má jeden hlavní cíl a dále další specifické cíle, které nejsou omezeny počtem. Cíle představují slovní popis účelu, jehož má být prostřednictvím realizace projektu dosaženo. Obvykle se jedná o hierarchickou strukturu definovaných stavů, podmínek a vlastností popisující budoucí výsledek projektu.

Cíl projektu = nová hodnota, předmět, služba nebo jejich kombinace, která je výsledkem projektu a je reprezentována popisem určitého stavu, jenž má v budoucnosti existovat.

Vytvoření vhodných podmínek pro realizaci projektu ve fázi formulace jeho cílů lze ovlivnit pomocí techniky SMART:

S (Specific) - cíle mají být specifické a konkrétní;

M (Maesurable) - mají být opatřeny měřitelnými parametry, podle nichž lze rozpoznat, zda bylo cíle dosaženo;

A (Assignable) - cíle mají být přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností a autoritou k výkonu rozhodnutí;

R (Realistic) - cíle mají být dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů a

 
Nahrávám...
Nahrávám...