dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inovace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře - příklad projektové žádosti

19.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Snahou tohoto článku (příkladu projektové žádosti) je poskytnou praktické informace potenciálním žadatelům o dotaci zejména z řad obcí, krajů, státních a příspěvkových organizací a dalších subjektů, které mají v plánu získat finanční prostředky na zpřístupnění jejich muzeí i pro hendikepované občany, a zvýšit tak propagaci a rozvoj kulturních památek.

V rámci článku Vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku a představíme zpracování jejich jednotlivých částí.

V rámci článku Vám představíme projektovou žádost, která reaguje na vyhlášenou výzvu č. 21 nazvanou „MUZEA“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem této výzvy bylo zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

Tato výzva byla otevřena do podzimu loňského roku, v současné době je otevřena podobná výzva č. 41 nazvaná Kulturní dědictví, ve které lze níže uvedené informace použít. Předpokládáme, že téma kulturního dědictví v souvislosti s regionálním rozvojem bude podporováno po celé dotační období až do roku 2020 a výzvy budou každý rok pravidelně vyhlašovány.

Představení projektu

Modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován do oblasti středních Čech (Kutná Hora). Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

 

 

Projektová žádost

 

Název projektu:

Inovace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře[1]

Anotace projektu
Projekt je zaměřen na umožnění návštěvy Českého muzea stříbra i hendikepovaným návštěvníkům, neboť během přestavby, která proběhne v období od 8. 7. 2016 do 29. 5. 2018, budou provedeny úpravy, jež zajistí pohodlný bezbariérový přístup po celém objektu. Současně se muzeum rozhodlo pro zakoupení moderních zařízení, které zpříjemní a zatraktivní celou prohlídku. Pro tento projekt podporuje rovnost příležitostí pro muže a ženy, vytváří v oblasti nová pracovní místa a zároveň zvyšuje potenciál kraje.

Jaký problém projekt řeší? 
Muzeum stříbra v Kutné Hoře je velice důležitou památkou dokládající významnou etapu české historie, nicméně se potýká s klesající návštěvností. Ve srovnání mezi lety 2000 - 2010 byla v průměru o 5 % nižší návštěvnost oproti následujícímu období. Bohužel je to způsobeno nedostatečným zájmem veřejnosti, slabou propagací v médiích nebo případně problémy s dopravní dosažitelností.

Projekt "Inovace Muzea stříbra v Kutné Hoře" řeší tyto problémy a dále vybuduje stabilní zpřístupnění objektu muzea hendikepovaným lidem na invalidních vozících, tak aby si mohli plnohodnotně užít prohlídku muzea. Konkrétně se jedná o úpravu interiéru, expozice, relaxační zóny, toalet. Upraveny také budou dveřní systémy k tomu, aby se otevíraly samy před hendikepovanými lidmi. Dále náš projekt řeší integraci hendikepovaných lidí ve společnosti a vytváření příležitostí pro trávení volného času.

Vzhledem k nedostupnosti podzemních prostor, které nelze zpřístupnit bezbariérově z finančních a především bezpečnostních důvodů, rozhodli jsme se vytvořit pro lidi s pohybovým postižením speciální formu prohlídek podzemí s využitím nejmodernějších technologií. Dle průzkumů se dá předpokládat jejich zájem o nabízené služby a návštěvnost našeho muzea by se měla zvýšit minimálně o 7%. Pokud porovnáme složení návštěvníků nyní a před deseti lety, vidíme, že markantně ubyl podíl mladší generace. Přestože náš stát nabízí nespočet muzejních objektů vynikající kvality, ke kterým patří i Muzeum stříbra v Kutné Hoře, generace 90. let a mladší mají stále nižší zájem o historii českého státu a namísto návštěv kulturních památek raději tráví volný čas doma nebo s přáteli, jak uvedli v našem průzkumu. Změna společnosti je v posledních 20 letech dána především nástupem moderních technologií do každodenního života. Proto přicházíme i my s nápadem zavedení nejmodernějších technologií, které lidé nemohou mít doma, je motivuje k návštěvě našeho muzea. Jedná se o 3D brýle, které je přemístí do jiné reality.

Jaké jsou příčiny problému
Hrádek v Kutné Hoře je původně gotická tvrz, která se nachází na terase nad údolím říčky Vrchlice, jedná se tedy o objekt historický. V roce 1958 byl zařazen mezi kulturní památky ČR. Příčiny problému pramení z toho, že Muzeum stříbra v Kutné Hoře bylo založeno v roce 1877 tehdy již v historické budově. Jedná se o Hrádek, který obývala česká šlechta. Je tedy třeba historické prostory upravit především tak, aby byl bezbariérově přístupný, s přihlédnutím k historické hodnotě a náročnosti prací z důvodu nepoškození objektu. Budova bude mít kompletně zajištěné prostory proti poškození, zároveň je třeba s citem odborníka, který bude k projektu přizván, zmodernizovat prostory tak, aby byly zachované pro další generace v co nejvěrnější podobě.

Ze statistik vyplývá, že u teenagerů se dá předpokládat preference v trávení víkendu doma, například u počítače, než na výletě po památkách České republiky. Budeme je tedy motivovat využitím moderních technologií, které jsou jak bezbariérové, tak využitelné i pro modernizaci a zainteresování ostatních. Řešením jsou speciální brýle používané jako virtuální realita, díky kterým se po nasazení octneme na jakémkoliv místě. V našem případě jde o historické mapování stříbrných dolů a řemesel s nimi spjatými. Také pro hendikepované lidi natočíme virtuální prohlídku, kdy se pomocí brýlí budou procházet podzemím a budou mít takřka plnohodnotný zážitek navzdory svému znevýhodnění.

V našem týmu bude zaměstnán specialista na média, který bude pověřen především natočení virtuální prohlídky všech sbírek a také podzemí, kde se těžilo stříbro. Natočeny také budou historické filmy, díky kterým se vrátíme v čase a budeme pozorovat mistry při své práci ve stříbrných dolech, ale i při úpravě drahého kovu, ražbě mincí, výrobě šperků a dalších produktů.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je vytvořit bezbariérový přístup a tak zpřístupnit prostory celého muzea mimo důlní prostory (které budou ale zpřístupněny díky systému virtuální reality, který bude zaveden v našem muzeu a provozována díky natočení několika filmů). Dále jde o modernizaci ve smyslu využití nových technologií, které jednak přispějí k zinteraktivnění muzea, také virtuální zpřístupnění důlních prostor pro handicapované a v neposlední řadě zvýšení návštěvnosti a zisku jako následek zatraktivnění nabídky na trhu.

Cílem je také tvorba pracovního místa pro znevýhodněné - na pozici průvodce návštěvníků se specifickými potřebami, který by lépe rozuměl potřebám handicapovaných, což by také mohlo zvýšit zájem a tedy návštěvnost těchto lidí. Tento efekt také bude působit výchovně pro ostatní návštěvníky. Dalším záměrem projektu je také vzdělávat a to prostřednictvím využití nových technologií a také seznamování lidí s historií, která bude díky virtuální realitě na dosah ruky. Moderní přístup lze využít i ve školní výuce, kdy muzeum vybavíme moderními technologiemi, bude pro děti mnohem zajímavější a přínosnější. Zvýší se jejich zájem o historii a rozšíří si svůj všeobecný přehled. Navíc se budou moci pochválit, že vyzkoušeli technologii, která bude běžně doma přístupná až za delší dobu. Každý si nemůže dovolit mít finančně náročnou virtuální realitu a příslušenství s ní spojené doma v obývacím pokoji.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 
Změny budou ve smyslu celkem inovačního pohledu na seznámení lidi s památkami kulturního dědictví České republiky. Pomocí nových technologii zpřístupnění, zatraktivnění a usnadnění prohlídky muzea, tvorbě nových pracovních míst pro místní obyvatelstvo. Jednou ze změn je zavedení bezbariérového přístupu do areálu muzea. Toto znamená rekonstrukci hlavního vchodu do muzea, aby byl přizpůsoben pro tělesně postižené občany. Návštěvníci, kteří jsou pohybově hendikepovaní, budou moci absolvovat prohlídku i podzemní části muzea, tj. podzemí s využitím brýlí s novinkou "virtuální reality". To znamená, že tento snadně přenosný přistroj, umožňuje uživateli dívat se na filmy a různá videa s využitím nejnovějších high-tech vymožeností - interagovat se simulovaným prostředím, vytvářet iluzi skutečného světa. V našem případě bude umožněna 3D prohlídka dolní části muzea bez bezprostředně nutného spouštění se do těchto části naších expozic.

Tyto brýle disponuji pokročilým 52" virtuálním displejem, se kterým bude možné přiblížit nepřípustná místa lidem s tělesným postižením. Díky této technologii bude možné hendikepovaným lidem představit expozici v místech, která jsou pro ně fyzicky nepřístupná. Tato nová technologie totiž umožní přehrát video záznam s výstavou celého muzea. Navrhovaná změna se netýká jenom zdravotně postižených lidi, i když je přednostně pro ně určena. Samozřejmostí je možnost využití tohoto způsobu prohlídky i pro další zájemce. Z hlediska tvorby nových pracovních míst je důležité upozornit na zvýšenou poptávku po odbornících ve sféře stavebnictví a zejména IT pro nastavení a zprovoznění nově zavedených přístrojů. Důležitou změnou v pozitivním směru bude také vylepšení reklamy a propagace Českého muzea stříbra, jelikož je nesmírně důležité seznámit lidi se zavedenými novinkami, a to se týká jak obyvatel Středočeského kraje, tak obyvatel jiných krajů na území České republiky a k tomu ještě potenciálních zahraničních návštěvníků.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Projekt v neposlední řadě vytvoří důležitá pracovní místa. Vybrané budou pouze osoby, jejichž kvalifikace a vzdělaní jsou relevantní a odpovídající požadovaným kritériím. Hlavními aktivitami při realizaci projektu jsou:

- Zaprvé celková přestavba hlavního vchodu do prostoru muzea, a to zavedeni bezbariérového prostupu pro vozíčkáře, což jim umožní dostat se dovnitř a seznámit se se sbírkou muzea. Tato přestavba bude zabezpečena najatou stavební firmou s ohledem na finanční zdroje poskytované na realizaci projektu a zároveň na důvěryhodnost firmy, s níž bude uzavřena smlouva.

- Zadruhé bude proveden nákup výše uvedených brýlí virtuální reality Samsung Gear VR, které byly vybrány na základě výzkumu trhu s dodržením principu vyváženosti ceny a kvality. Nákup tohoto zařízení bude proveden podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se správným zadáváním podle odstavce 5.2 obecných pravidel IROPu.

- Další aktivitou bude nastavení a zprovoznění nakoupeného zařízení odborníky v této oblasti, s nimiž bude uzavřena smlouva. Kontrola správného fungovaní bude provedena se spoluúčastí manažera projektu a jeho administrátora.

- Dalším krokem bude natáčení videa těch oblasti muzea, do nichž je omezený anebo náročný přístup, a také dalších areálů muzea pro případné zájemce o "celou prohlídku na jednom miste". Tento krok bude zabezpečen motivovanými studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze z bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi v rámci jejich povinností z jednotlivých předmětů.

- Následující aktivitou je aktivní propagace zavedených novinek zaměřená na cílovou skupinu potenciálních budoucích návštěvníků. Vzhledem k vybraným metodám propagace a reklamy budou objednány služby reklamní/ch agentur, s jejichž pomoci bude zajištěno kvalitní šíření úplných a pravdivých informací o změnách.

Popis realizačního týmu projektu
Projektový manažer (Project manager) je vedoucí projektu, osoba určená organizací a odpovědná za dosažení stanovených cílů projektu. Projektový manažer je odpovědný za projekt ve všech jeho fázích- definuje projektový tým, zpracuje plán projektu, poté projekt řídí, monitoruje a v závěru vyhodnotí dosažené cíle a celkový výsledek projektu. Má pravomoci a odpovědnosti vztažené k projektu, tedy časově vymezené, z hlediska maticové organizační struktury horizontálně orientované. Během práce na projektu spolupracuje ve stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu. Odměna je počítána na úrovni 65 000 Kč měsíčně. Bude vybrán z externích zdrojů na základě osobního pohovoru.

Administrátor zabezpečuje veškeré dokumentace a práce s informačními systémy. Funguje jako kontaktní osoba v záležitostech projektu. Spravuje propagaci a internetové stránky muzea. Administrátor projektu spolupracuje s manažerem projektu na organizování a zajišťování realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Jeho hlavními činnostmi jsou podpora manažera projektu po celý životní cyklus projektu, příprava reportů o stavu realizace projektu, zpracování kompletní dokumentace k projektu, řízení komunikace, tvorba dílčích částí vstupních analýz předmětu a cílů projektu. Odměna stanoví 16 000 Kč. Bude jmenována vhodná osoba z interních zdrojů organizace. Žadatelem je muzeum spravované Středočeským krajem jako příspěvková nezisková organizace. Finanční ředitel má komplexní odpovědnost za oblast financí společnosti a oblast risk managementu, za strategické řízení financí. Tvoří roční plány a rozpočty. Hodnotí rizikovost jednotlivých projektů. Odpovídá za rozpočty, reporting a controlling. Odměna 50 000 Kč za měsíc. Bude vybrán z externích zdrojů.

Všechny osoby jsou zaměstnány po celou dobu života projektu na HPP.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Šíření výstupu projektu bude zprostředkováno na mnohých platformách. Nejprve využijeme zcela bezplatných forem propagace výstupu a to je informování o projektu na našem facebookovém profilu a na oficiálních webových stránkách, kde zmíníme náš záměr a představíme všechny inovace, kterých bylo dosaženo. Také bychom chtěli zaslat informaci o nových možnostech i na centrálu cestovního ruchu, kterou spravuje Czechtourism, který by tak mohl aktualizovat nabídku na Kutnou Horu, jež na svých stránkách propaguje. Nedílnou součástí bude i změna v našich propagačních letáčcích, kde nově uvedeme zrekonstruované prostory, a největším lákadlem se stane moderní vybavení, kterým se bude naše muzeum snad jako jedno z mála z celé České republiky pyšnit. Tyto letáčky dodáme i na infocentrum nacházející se v Kutné Hoře. Na několik míst právě v našem městě chceme zavěsit menší billboardy (celkem 5ks) s novou nabídkou, které pomohou s orientací, jak se k nám turisté mají dostat a také mohou přilákat nové. Plánujeme přidat kratší článek do časopisu Czech Journal of Tourism.

Jelikož naše změny rozšíří nabídku v cestování pro hendikepované lidi, umístíme články i na stránky cestovní agentury - Agentura Bezbatour, která je první česká cestovní agentura zaměřená přímo na handicapované lidi. S tou naše muzeum zatím nebylo v kontaktu, ale nyní po úpravách a vytvoření zcela bezbariérového pohybu po prostorách muzea a právě kvůli možnosti nasadit si brýle, mohou vidět i důl na stříbro, který by jinak pro ně zůstal neobjeven a to z důvodu nepřístupnosti. Celkem vytiskneme propagační letáčky v českém jazyce 15 000 výtisků, v anglickém jazyce celkem 10 000 výtisků, v německém 3 000 a v ruském také 3 000. Tyto letáčky chceme distribuovat do našeho muzea, do infocentra v Kutné Hoře a dále do všech cestovních kanceláří, které se zabývají domácím a příjezdovým cestovním ruchem. Budeme objednávat tedy 5 billboardů různých rozměrů, které budou rozmístěny při cestě do Kutné hory a po městě.

V čem je navržené řešení inovativní?
Projekt přináší nový pohled na usnadnění situace hendikepovaných lidí a cizinců za pomoci moderních technologií. Chtěli bychom se inspirovat novými možnostmi, které dnes na trhu můžeme dostat. Jelikož jsme se zaměřili

 
Nahrávám...
Nahrávám...