dnes je 21.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Družstevní bydlení

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Družstevní bydlení

DOTACE A VÝHODNÝ ÚVĚR NA VÝSTAVBU NOVÝCH BYTŮ - podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), a podle nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydaného na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů

Zákon upravuje podmínky, za kterých lze v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu poskytnout bytovému družstvu z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dotaci a úvěr na krytí části pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů na území České republiky. Podpora může být poskytnuta pouze bytovému družstvu, které splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a financuje výstavbu družstevních bytů do svého vlastnictví za finanční účasti svých členů. Podporu lze poskytnout na výstavbu družstevních bytů, jestliže jednotlivé družstevní byty jsou určeny k nájmu členy bytového družstva, kteří se na jejich výstavbě finančně podíleli, nebo jejich právními nástupci.

Obsahuje-li žádost všechny potřebné údaje, je-li doložena doklady, vyplývají-li z předložených dokladů předpoklady pro výstavbu družstevních bytů a pro plnění závazků z poskytnutého úvěru, může Fond uzavřít s bytovým družstvem smlouvu o poskytnutí podpory. Jakmile je možné rozestavěnou budovu při výstavbě družstevních bytů zapsat do katastru nemovitostí, podá bytové družstvo neprodleně návrh na zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a současně oznámí tuto skutečnost Fondu. Fond uzavře s bytovým družstvem zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude zástavní právo k této rozestavěné budově a k pozemku, na němž je umístěna, zajišťující nesplacenou část úvěru, včetně příslušenství.

Podporu lze poskytnout pouze bytovému družstvu založenému na dobu neurčitou, jehož stanovy splňují podmínky zákona. Členem bytového družstva, které je příjemcem podpory, může být pouze zletilá fyzická osoba, jestliže se zavázala za účelem financování výstavby družstevních bytů ke splacení dalšího členského vkladu určeného ve stanovách, nejméně však ve výši rovnající se 20 % pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být nájemcem. Podmínka zletilosti člena nemusí být splněna, vzniklo-li jeho členství přechodem členských práv a povinností děděním.

 
Nahrávám...
Nahrávám...