dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

Přehled častých dotazů a odpovědí 1

Kde se uvádí v rozpočtu žádosti DPH?

Cena služeb a zboží se vždy uvádí bez DPH. Pokud je DPH způsobilým výdajem píše se do samostatného řádku rozpočtu v rozdělení na investiční a neinvestiční způsobilé výdaje. Pokud je DPH nezpůsobilý výdaj, tak se celková částka za DPH uvádí v nezpůsobilých výdajích a také v rozdělení investiční a neinvestiční.

Je nutné mít zřízený samostatný účet pro projekt?

Příjemce může pro příjmy a výdaje spojené s projektem užívat jakýkoli vlastní účet u kterékoli komerční banky. Zároveň si u kterékoli komerční banky může pro projekt zřídit zvláštní účet/podúčet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. V případě, že si příjemce pro projekt nezřídí zvláštní účet a bude pro příjmy a výdaje spojené s projektem používat stávající vlastní účet, je povinen vést k tomuto účtu oddělenou účetní evidenci (analytický podúčet) v souladu s podmínkami pro vedení účetnictví. Žadatel je povinen poskytovat výpisy z účtu ke kontrole řídicímu orgánu při proplácení projektu.

Může být příloha Projektová dokumentace nerelevantní?

Ne. Projektová dokumentace musí být vždy přiložena k žádosti.

Pokud bude řídícím orgánem zjištěno, že projekt zakládá veřejnou podporu, je možné při formální kontrole projektovou žádost opravit?

Ne. Pokud se zjistí, že projekt zakládá veřejnou podporu a žadatel tuto skutečnost v žádosti neuvedl, potom je již při formálním posouzení projekt vyloučen.

Na koho se vztahují Pokyny k zadávání zakázek?

Na všechny příjemce, kteří podepsali Smlouvu/Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pravidla by měli dodržovat i příjemci, kteří již započali s realizací projektu a plánují si požádat o poskytnutí dotace z OPPK. V tomto případě bude před podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace provedena kontrola ex-ante, kde bude mj. také kontrola výběru dodavatele.

Musím provést zadávací řízení pokud cena nepřesáhne 450 tis. Kč bez DPH?

Ne, ale povinností je provést výběr dodavatele s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a za cenu obvyklou v místě plnění při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití veřejných prostředků. Tedy například vyhledat tři dodavatele na internetu a porovnat ceny zboží a služeb. Nabídky vytisknout a uchovat pro případnou kontrolu. Vybrán by měl být u zboží dodavatel s nejnižší cenou.

Jak mám postupovat, pokud se na mě nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách?

Postupujte podle Pokynů k zadávání zakázek, které jsou přílohou Projektové příručky OPPK.

Jsem veřejný zadavatel a mám dodržovat zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Mám také dodržovat Pokyny k zadávání zakázek?

Pokyny k zadávání zakázek se na veřejného zadavatele vztahují, pokud celková hodnota zakázky nepřesáhne na služby a na dodávky 2 mil. Kč bez DPH nebo jejichž celková hodnota na stavební práce nepřesáhne 6 mil. bez DPH. V případě předpokládané vyšší ceny postupuje veřejný zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Případové studie

CYKLISTICKÁ STEZKA MALÁ CHUCHLE - LAHOVICE

Příjemce dotace: Hlavní město Praha

Zaměření projektu: V rámci projektu bude vybudována cyklistická stezka mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi v délce 1,4 km a cyklistická doprava tak bude odkloněna ze Strakonické a Starolázeňské ulice. Cílem projektu je odstranit nebezpečný úsek páteřní pražské cyklistické trasy A1 a umožnit tak bezpečné alternativní dojíždění do zaměstnání a do školy. Realizace projektu bude mít pozitivní dopady nejen pro obyvatele městských částí Praha-Zbraslav a Praha-Velká Chuchle, kde je projekt lokalizován, ale také pro obyvatele blízkých městských částí a obcí, kde existuje podle sčítání lidu, domů a bytů poptávka po pravidelné cyklistické dopravě. Projekt je také v souladu s cíli a aktivitami operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Strategického plánu hlavního města Prahy a Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR.

Výše nákladů na projekt: 7 157 373 Kč

Program podpory: Operační program Praha - Konkurenceschopnost

TRAMVAJOVÁ TRAŤ RADLICKÁ

Příjemce dotace: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zaměření projektu: Projekt je lokalizován v Praze 5 v prostoru Radlické ulice a představuje investiční akci zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou povrchovou dopravou v rozvojovém území v okolí stanice metra Radlická. Projekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi obyvateli a ekonomickými subjekty sídlícími v Radlicích, neboť v této lokalitě vznikají nové bytové komplexy a administrativní centra velkých společností (např. ČSOB), avšak zprostředkovaně bude mít dopad na celé území hl. m. Prahy. Pro osoby, které

 
Nahrávám...
Nahrávám...