dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (27/09/2018)

27.9.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Výzvy Ministerstva zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
 • Dílčí programy
  • Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
   • Zaměření dotačního titulu: Výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.
   • Příjemci podpory: A Podprogram 129 292Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“: - státní podniky Povodí a Lesy České republiky, B Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ - obce, svazky obcí.
   • Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 15. 1. 2019
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Životní prostředí, Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství (výzva)

    Programy: EAGRI

Národní program Životní prostředí

 • Zdroje informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=59
 • Dílčí programy
  • Veřejné osvětlení v CHKO (výzva č. 6/2018)
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.
   • Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí. Obce a městské části. Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2021
   • Katalogové informace

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, Životní prostředí

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Programy: Národní program životního prostředí

Operační program Doprava (OPD)

 

Zdroje informací: http://web.opd.cz/vyzva-66/

 • Dílčí programy
  • Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy - Operační program Doprava (výzva č. 66)
   • Zaměření dotačního titulu: Tato dotace je určena pro rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy a přístavů.
   • Příjemci podpory: Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy  mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury a manipulačních prostředků.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 2018
   • Katalogové informace

    Oblast: Doprava

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU

    Programy: Operační program Doprava (OPD)

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

 • Zdroje informací: opzp.cz/vyzvy
 • Dílčí programy
  • Podpořit preventivní protipovodňová opatření, 102. výzva, PO 2., SC 1.4
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 10. 2018 do 20. 12. 2018.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP),  Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

    Programy: OP Životní prostředí (OPŽP)

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/
 • Dílčí programy
  • Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
   • Zaměření dotačního titulu: Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Zlepšování přístupu k službám, sociální začleňování a boj s chudobou
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání, zaměstnanost

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

 

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Potenciál- výzva V.
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace  je určena na podporu partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí. Cílem programu je nárůst interakcí
 
Nahrávám...
Nahrávám...