dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (26/08/2014)

26.8.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
   • Zaměření dotačního titulu:Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění největších dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy. Výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy. Modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. třídy a s místními komunikacemi, související dopravní informační a řídicí systémy.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 9. 9. 2014.

Regionální operační program Jihovýchod

 • Zdroje informací: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů (nejedná se o tzv. záplatování, lokální opravy a běžnou údržbu) silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího řádu nebo TEN-T, včetně jejich modernizace ve smyslu vytvoření infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj nekomerčních veřejných telematických a datových služeb. Technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic, a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy (např. propustky, podchody, vyjma chodníky).
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
   • Termín:Od 1. 8. 2014 kontinuálně. Výzva je koncipována jako závěrečná.
  • Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
   • Zaměření dotačního titulu:Regenerace historických center a městských památkových rezervací a obnova vhodného funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě těchto center a rezervací; revitalizace veřejných prostranství ve městech; výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče; řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí automobilovou dopravou; výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce; technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči; technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb pro sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí; výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží, zařízení pro neformální aktivity;
 
Nahrávám...
Nahrávám...