dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (15/02/2015)

15.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(národní podpory) 

Investiční pobídky

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove
 • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
 • Dílčí programy
  • Zpracovatelský průmysl – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která v Regionech I činí 50 mil. Kč,z toho minimálně 25 mil. Kč do nového strojního zařízení, a v Regionech II 100 mil. Kč,z toho minimálně 50 mil. Kč do nového strojního zařízení, přičemž nejméně polovina z minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Definice regionů I a II je uvedena v programové dokumentaci.
   • Příjemci podpory: Podniky s investičním záměrem, který bude realizován v oboru zpracovatelského průmyslu dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
  • Zpracovatelský průmysl – strategická investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci se považuje akce, kdy hodnota minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhne hodnoty 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového strojního zařízení a současněje vytvořeno minimálně 500 nových pracovních míst.
   • Příjemci podpory: Podniky s investičním záměrem, který bude realizován v oboru zpracovatelského průmyslu dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
  • Technologická centra – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení, přičemž nejméně polovina z minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Současněje zapotřebí vytvořit minimálně 40 nových pracovních míst.
   • Příjemci podpory: Podnik se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
  • Technologická centra – strategická investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci v oblasti technologických center se považuje investice,kdy minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč tvoří hodnota nového strojního zařízení a současněje vytvořeno minimálně 120 nových pracovních míst.
   • Příjemci podpory: Podnik se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
  • Centra strategických služeb – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je určena pro centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak pro high-tech opravárenská centra a centra pro tvorbu software. Pro kvalifikaci do programu je nutno vytvořit minimálně 40 nových pracovních místu center pro tvorbu softwarea minimálně 100 nových pracovních místu ostatníchcenter strategických služeb.
   • Příjemci podpory: Centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak pro high-tech opravárenská centra a centra pro tvorbu software.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.

Dotovaná pojištění pro exportéry Exportní garanční a pojišťovací společnosti

 

 • Zdroje informací: http://www.egap.cz/pojistne-produkty/produkt-z/strucny-popis-pojistneho-produktu-kontakty/index.php
 • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2015.
 • Dílčí programy
  • Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Krátkodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který není delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku z krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce. Pojistná smlouva musí být podepsána i vývozcem. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Středně a dlouhodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který je delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku ze středně nebo dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce.
  • Pojištění vývozního odběratelského úvěru
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplácení pohledávek z vývozního odběratelského úvěru. Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozce přímo dovozci nebo jeho bance. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění potvrzeného akreditivu
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Pojištění se vztahuje i na případ tzv. tichého potvrzení dokumentárního akreditivu. Dokumentární akreditiv vystavuje banka na žádost dovozce a má podobu písemného závazku banky zaplatit určenou peněžní částku podle stanovených podmínek. Podmínkou pro splnění akreditivního závazku bankou je předložení předepsaných dokumentů ze strany vývozce. Zúčastněné banky kontrolují pouze dokumenty, nikoliv zboží nebo služby, a akreditivní platby jsou zcela oddělené od kupních smluv.
  • Pojištění úvěru na předexportní financování
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru na předexportní financování výroby pro export nebo na financování investice do výroby pro export. Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního úvěru.
  • Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí

Zaměření produktu: Pojištěným je investor proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Investorem může být jakákoli česká právnická osoba, která investuje na území hostitelského státu. Investicí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraničí v souvislosti s hospodářskými aktivitami investora. Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí

· Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru poskytnutého investorovi na zahraniční investici. Pojištěn může být pouze úvěr na zahraniční investici, u kterého je doba od prvního čerpání do konečné splatnosti delší než 3 roky.

Pojištění prospekce zahraničních trhů

·Zaměření produktu: Prospekcí je činnost exportéra, vedoucí k proniknutí na jeden nebo více nových trhů. Jedná se především o využití reklamy, inzerce a propagačních materiálů, o účast na obchodních akcích v zahraničí, o exportní a marketingové poradenství včetně analýz a rovněž o právní služby, skladování zboží a certifikaci výrobků a služeb v zahraničí. Pojištěným je vývozce proti finančním ztrátám na základě úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez ohledu na to, zda použije na prospekci vlastní prostředky nebo úvěr. Pojištěn může být pouze vývozce se zavedenou výrobou, který vyrábí zboží či poskytuje služby, pro něž bude prospekci provádět, po dobu nejméně 24 měsíců.

 
Nahrávám...
Nahrávám...