dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/03/2017)

11.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy:

 

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • Zaměření dotačního titulu: Opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod., opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury, výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření.
  • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí státní podniky, státní organizace příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2017                              Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

 

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • Zaměření dotačního titulu: Založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku, zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou, vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).
  • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí státní podniky, státní organizace příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2017.

Katalogové informace

Oblast: Životní prostřed

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

 

 

 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  • Zaměření dotačního titulu: Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť, podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.
  • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí státní podniky, státní organizace příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2017.

 

                                             Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
  • Zaměření dotačního titulu: Dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče, výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany, rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.
  • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí státní podniky, státní organizace příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2017.

Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
  • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí státní podniky, státní organizace příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2017.
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora opatření zamezujících vodní erozi:
    opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.). Podpora opatření zamezujících větrné erozi: obnova či zakládání větrolamů.

Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostřed

 • Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2017.
   • Zaměření dotačního titulu: Zajištění péče o území národního významu vycházející ze schválené plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.), péče o lesní společenstva, péče o vodní prvky a mokřadní biotopy, péče o dřeviny mimo les, speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů, likvidace invazních a expanzivních druhů, zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava
 
Nahrávám...
Nahrávám...