dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální tipy na úvěrové produkty a poradenský servis bank v oblasti fondů EU

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální tipy na úvěrové produkty a poradenský servis bank v oblasti fondů EU

Již v předešlých aktualizacích jsme upozorňovali na poměrně široké spektrum služeb, které poskytují vybrané české banky při financování dotačních projektů. V následujícím textu doplníme již uvedený přehled (část 7.3.5 ...  naší příručky) o typy na aktuálně poskytovaný poradenský servis a konkrétní bankovní produkty.

ČESKÁ SPOŘITELNA 1

Česká spořitelna poskytuje specializované úvěrové produkty a rovněž rozsáhlý poradenský servis, který je realizován prostřednictvím dceřinných společností (Raven EU Advisory a Consulting České spořitelny).

Tipy na vybrané bankovní produkty

FINESA - Financování energii spořících aplikací

Produkt je určen podnikatelským subjektům k financování energetické úspory nebo snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se o investiční úvěr s částečnou garancí (maximálně 50 % jistiny) International Finance Corporation (IFC), člena skupiny World Bank. Splatnost je: 5, 6, 7 let (možná i delší, garance IFC může být součástí úvěru max. do 7 let). Schválení garance ze strany IFC a spoluúčast klienta na financování projektu jsou nezbytnými podmínkami získání úvěru.

Top podnik

O podporu mohou žádat právnické, popřípadě fyzické osoby (pouze tehdy, jestliže vedou podvojné účetnictví) podnikající v oblasti průmyslu, obchodu a sektoru služeb nebo v oblasti výroby a zpracování zemědělských produktů, které sídlí v České republice.

Obrat podniku je nejméně 30 mil. Kč a nejvýše 1,5 mld. Kč v roce podání žádosti. Jako investiční náklady budou uznány náklady na půdu a nemovitosti, na zakoupení/stavbu budov a na pořízení strojů. Náklady na vlastní výrobu zařízení a projekty na nákup nemovitého a movitého majetku za účelem pronájmu nebudou podporovány.

Rozsah a doba podpory:

Česká spořitelna bude financovat tento program na základě svých obecných úvěrových kritérií. Pro financování investic je Českou spořitelnou poskytován úrokový příspěvek ve výši 3 %, který toto financování zlevňuje oproti tržním podmínkám. Zbývající část nákladů musí firma financovat sama. Minimální výše podporovaného úvěru je 5 mil. Kč, maximální hranice je stanovena na 200 mil. Kč. Splácení úvěru probíhá čtvrtletně, po úplném dočerpání úvěru, ve stejně vysokých splátkách k nejbližšímu 15.3., 15.6., 15.9. a k 15.12. a dále vždy k těmto datům.

Hypotéka na nákup zemědělské půdy

Hypoteční úvěr na nákup nestátní zemědělské či lesní půdy s částečnou úrokovou dotací Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), v rámci podprogramu Půda. Financování max. 70 % ceny stanovené znalcem a zároveň max. 90 % kupní ceny. Splatnost: 10-15 let (výjimečně i 20 let). Úročení: pevná sazba, pravidelná aktualizace po 1 roce nebo 5 letech.

Poradenský servis - Raven EU Advisory

Raven EU Advisory patří mezi renomované společnosti v oblasti komplexního poradenství při čerpání dotací z fondů Evropské unie a České republiky pro všechny typy žadatelů. Podle publikovaných údajů společnosti ke konci roku 2008 dosáhl počet již schválených projektů společnosti Raven celkem 950, objem dotací získaných klienty 4,3 mld. Kč a podíl úspěšných žádostí z celkového počtu podaných více než 76 %. Společnost se zaměřuje především na následující sektory:

Podpora podnikání a inovací

- Raven EU Advisory do roku 2007 vypracovala a podala přes 500 projektů do oblasti podpory podnikání v České republice. Jde o jednu z nejdůležitějších oblastí portfolia společnosti.

Zemědělství a rozvoj venkova

- Oddělení se specializuje především na následující segmenty: zemědělské podnikatele; potravinářský průmysl; agroturistiku; lesnictví a rybářství; podnikatele v obcích do 2000 obyvatel; obce do 2000 obyvatel. Speciálně pro uvedené sektory byl vytvořen produkt firmy s názvem „naše vesnice“.

Regionální rozvoj

- Komplexní servis při zpracování a realizaci územně-plánovacích podkladů (integrované plány rozvoje měst, strategické plány měst, rozvojové plány území, akční plány rozvoje, plány rozvoje cestovního ruchu).

Životní prostředí

- Komplexní dotační poradenství v rámci celého cyklu získání dotace; poradenskou a konzultační činnost, kompletní zpracování projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí a dalších programů; odbornou specializaci na jednotlivé prioritní osy OP Životní prostředí; profesionální asistenci během celého období realizace dotovaného projektu. Zajištění zpracování vyžadovaných odborných posudků (např. EIA studie, energetické audity, rozptylové studie, odborné analýzy, apod.).

Rozvoj lidských zdrojů

- Dotační poradenství se zaměřením na projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů z nejrůznějších oblastí.

Fondy EU v Praze

- Oddělení Praha se primárně věnuje pražským operačním programům Adaptabilita a Konkurenceschopnost. Ke zvýšení šancí žadatele o dotace jsou nabízeny i další dotační tituly vhodné pro zájemce se sídlem nebo místem realizace projektu v hl. m. Praze, jakou jsou například OP životní prostředí, OP lidské zdroje a zaměstnanost apod.

Veřejný a neziskový sektor

- Realizace strategických a rozvojových záměrů primárně v obcích nad 2000 obyvatel.

Výzkum a vývoj

- Projekty v oblasti výzkumu a vývoje financované ze strukturálních fondů Evropské unie nebo podpory na úrovni Evropské Komise.

Poradenský servis - Consulting České spořitelny

Consulting České spořitelny, a. s. je poradenská společnost 100% vlastněná Českou spořitelnou, a.s., která je na českém trhu od roku 1995. V oblasti rozvojových projektů se zaměřuje především na sektory obnovitelných zdrojů energie - OZE (bioplynové stanice, větrné elektrárny, FTE, atd.), cestovního ruchu (lázeňství, sport) a infrastruktury v privátním a municipálním sektoru.

Speciálním produktem, který poskytuje Consulting České spořitelny ve spolupráci s mateřskou společností ČS, a. s. je tzv. „Top energy program“. Tento program představuje soubor komplexních služeb a produktů podporujících přípravu a realizaci energetických projektů v oblasti úspory energie a její výroby z obnovitelných zdrojů, a to od poskytnutí prvotní informace přes poradenství, financování až po projektové řízení. V rámci produktu jsou nabízeny např. následující služby: poradenství a realizace aranžmá a zakládání účelových společností pro OZE projekty, akviziční poradenství; speciální modely financování - kombinace vhodných finančních nástrojů a speciálních produktů banky s dostupnými dotačními tituly; zpracování podnikatelského záměru, energetického auditu, studie proveditelnosti; posouzení vlivů na životní prostředí (EIA); poradenství při výběru optimálních lokalit, technických řešení, technologií a dodavatelů; harmonizace se souvisejícími právními normami (compliance); pomoc s přípravou výběrového řízení; návrh optimální struktury financování; příprava projektu a komplexní zpracování žádosti o dotace; dotační management.

Kontakty: http://www.consultingcs.cz/index.aspx?id=14; http://www.raven.cz/;

http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav20000_eu;

ČSOB 2

ČSOB se zabývá dotacemi již řadu let. V rámci ČSOB EU Centra disponuje zkušeným týmem odborníků, kteří se v problematice i v systému podpory velmi dobře orientují. Dále ČSOB vytvořila společný podnik s renomovanou poradenskou společností Asistenční centrum, a.s., která poskytuje dotační poradenství. Klientům, jejichž projekt se v dotačním auditu ukázal jako vhodný k přidělení dotace z fondů EU či jiného programu, nabízí ČSOB zpracování žádosti o dotaci. Zahrnuje komplexní přípravu žádosti o dotaci (včetně všech nezbytných příloh, jako studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy, atd.). Ve většině případů je žádost zpracována pouze na bázi „success fee“, provize za zpracování a vyřízení dotace je splatná jen v případě schválení požadované dotace. V případě větších investičních projektů je žádost o dotaci přímo zpracována ČSOB EU Centrem. Jedná se zejména o projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, cestovního ruchu, výroby a rozvodu tepla a el. energie a investic zahraničních investorů v ČR. U ostatních projektů je žádost o dotace zpracována ze strany společnosti Asistenční centrum a.s.

Poradenský servis - Asistenční centrum, a.s.

Společnost Asistenční centrum patří k nejvýznamnějším poradenským firmám v České republice. V současné době disponuje širokou sítí regionálních pracovišť rozložených po celé České republice. Firma je tvořena třemi samostatnými, speciálně zaměřenými odbornými sekcemi:

- Sekcí podpory podnikání (firemní klientela)

- Sekcí rozvoje lidských zdrojů (školy a vzdělávací zařízení)

- Sekcí obcí a nestátních neziskových organizací (obce, města, mikroregiony, kraje, nestátní neziskové organizace)

Sekce podpory podnikání nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství pro podnikatele. Specializuje se především na podporu projektů v oblasti výzkumu vývoje, inovací, investic, zaměstnanosti, cestovního ruchu, lidských zdrojů a dopravy. Podle publikovaných údajů firmy ke konci roku 2008 dosahuje úspěšnost při získávání dotací pro podnikatele zhruba 80 %, přičemž se liší dle jednotlivých programů, jak naznačuje následující přehled:

- Investiční pobídky za rok 2007 - úspěšnost 100 %

- Investiční pobídky za rok 2008 - úspěšnost 100 %

- OP Podnikání a inovace, program Marketing - úspěšnost 88 %

- OP Podnikání a inovace, program Potenicál (1. výzva) - úspěšnost 100 %

- OP Podnikání a inovace, program Rozvoj (1. výzva) - úspěšnost 66 %

- OP Podnikání a inovace, program Eko-Energie (1. výzva) - úspěšnost 91 %

- OP Podnikání a inovace, program Inovace (1. výzva) - úspěšnost 88 %

- Program rozvoje venkova - úspěšnost 73 %

Sekce obcí a nestátních neziskových organizací se v rámci činnosti specializuje na kompletní projekty, které tvoří formuláře žádostí, studie proveditelnosti, finanční a ekonomické analýzy, logické rámce. Po úspěšném vybrání předloženého projektu nabízí i následnou pomoc pro zdárné čerpání přidělené dotace. Specializuje se také na zpracování strategických dokumentů a integrovaných plánů rozvoje měst. Asistenční centrum, a.s. je zároveň akreditovanou organizací pro vzdělávání

 
Nahrávám...
Nahrávám...