dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

62/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

č. 62/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 29. ledna 2001
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Ministerstvo financí stanoví podle § 65 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
NÁLEŽITOSTI VZNIKU, ZMĚNY A ZÁNIKU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU
(K § 4 a 5 zákona)
§ 1
(1) Žádost o předchozí souhlas se zřízením organizační složky státu (dále jen „žádost”) podává zřizovatel (§ 4 odst. 1 zákona) Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo”) písemně nejpozději do 15. června běžného kalendářního roku předcházejícího rok, ve kterém má organizační složka státu (dále jen „organizační složka”) vzniknout. Pokud je zřízení organizační složky nezbytné z důvodu zvláštním zákonem provedené změny působnosti zřizovatele, lze podat žádost bez ohledu na lhůtu stanovenou v první větě.
(2) K žádosti podle odstavce 1 musí být připojen návrh zřizovací listiny organizační složky a ekonomický rozbor financování organizační složky na období nejméně tří let následujících po předpokládaném dni vzniku organizační složky. Určení majetku státu (dále jen „majetek”), který zřizovatel svěří organizační složce, se v návrhu zřizovací listiny provede pouze jako předběžné.
(3) Ministerstvo vyřídí žádost ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího přijetí.
§ 2
(1) Zřizovací listina organizační složky musí obsahovat
a) označení zřizovatele včetně uvedení jeho identifikačního čísla,
b) název a sídlo organizační složky,
c) den, měsíc a rok vzniku organizační složky,
d) určení doby, na kterou se organizační složka zřizuje, popřípadě údaj, že se zřizuje na dobu neurčitou,
e) stanovení účelu, pro který se organizační složka zřizuje, a tomu odpovídajícího předmětu činnosti organizační složky,
f) určení majetku, který zřizovatel svěřuje organizační složce při jejím zřízení,
g) organizační uspořádání zřizované organizační složky anebo ustanovení, že organizační uspořádání organizační složky určí její vedoucí,
h) funkční označení vedoucího organizační složky.
(2) Zřizovatel si může ve zřizovací listině vyhradit schvalování právních úkonů v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona.
(3) Opatření zřizovatele (§ 4 odst. 1, § 53 odst. 1 a 2 zákona) o změně zřizovací listiny (§ 5 odst. 1 zákona) se připojí ke zřizovací listině jako její dodatek. Změny zřizovací listiny může zřizovatel provádět pouze při zachování obsahových náležitostí zřizovací listiny podle odstavce 1.
§ 3
(1) Určení majetku svěřovaného organizační složce při jejím zřízení provede zřizovatel formou soupisu; obdobně zřizovatel postupuje, mění-li v souvislosti se změnou zřizovací listiny (§ 5 odst. 1 zákona) rozsah majetku, s nímž je organizační složka příslušná hospodařit ke dni změny.
(2) Soupis podle odstavce 1 je nedílnou součástí zřizovací listiny organizační složky, popřípadě opatření o změně zřizovací listiny.
(3) Údaje o majetku, se kterým se organizační složka stane příslušnou hospodařit teprve po svém vzniku anebo s
 
Nahrávám...
Nahrávám...