dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

61/2013 Sb., Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

č. 61/2013 Sb., Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2013
o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), k provedení § 22 odst. 6 chemického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:
a)  chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen „nebezpečné směsi”), poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli,
b)  nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli.
(2)  Tato vyhláška dále stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o detergentech:
a)  poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci,
b)  z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.
§ 2
Rozsah informací
(1)  Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. a) se stanoví v části první přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. b) se stanoví v části druhé přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. a) se stanoví v části první přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(4)  Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. b) se stanoví v části druhé přílohy č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2013.
 
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 61/2013 Sb.
Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích
Část první
Rozsah poskytovaných informací podle § 22 odst. 1 chemického zákona
1. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNÉ SMĚSI A OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA UVEDENÍ NA TRH
1.1  Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi
1.2  Příslušná určená použití nebezpečné směsi
1.3  Informace o právnické nebo podnikající fyzické osobě zodpovědné za uvedení nebezpečné směsi na trh (postavení osoby v distribučním řetězci, název nebo jméno osoby, adresa sídla, jméno kontaktní osoby, kontaktní telefon a adresa elektronické pošty)
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1  Klasifikace nebezpečné směsi (podle chemického zákona nebo nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění)
3. INFORMACE O SLOŽENÍ NEBEZPEČNÉ SMĚSI
3.1  Nebezpečné látky obsažené ve směsi a látky, pro které je stanoven expoziční limit Evropské unie pro pracovní prostředí a dále látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické
 
Nahrávám...
Nahrávám...