dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

553/1991 Sb., Zákon České národní rady o obecní policii, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 553/1991 Sb., Zákon České národní rady o obecní policii, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. prosince 1991
o obecní policii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
ÚZ 43/2009 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá v § 11a odst. 1 nové písm. d) a e)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11a
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4c odst. 1
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 11a
494/2012 Sb.
(k 15.1.2013)
mění § 11a - změnu nelze k datu uskutečnit
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5 odst. 3 písm. a), § 11a § 24
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
vkládá nový § 26b
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4b a § 11a
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 17c
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 17b, § 17c a § 18a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 12 novelizačních bodů
248/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3a až 3c, § 4 odst. 1 písm. c), § 4d, § 4e, § 5 odst. 2 a 3, § 5a odst. 3; vkládá § 4f až 4h; nová přechodná ustanovení
261/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 56 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 11a a § 12
418/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 17d až 17g
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
(2)  Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce2) a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
(3)  Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s orgány veřejné moci.
(4)  Obecní policie zřízená obcí, která je městem3) nebo statutárním městem4) , a v hlavním městě Praze4a) se označuje městská policie.
(5)  Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
§ 1a
(1)  Obecní policie je tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří
a)  splňují podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) (dále jen „čekatel”),
b)  splňují podmínky § 4 odst. 1 (dále jen „strážník”),
c)  nejsou čekatelem nebo strážníkem.
(2)  Zaměstnanci obce podle odstavce 1 písm. a) a c) nemohou
a)  vykonávat oprávnění strážníka,
b)  prokazovat příslušnost k obecní policii podle § 7 odst. 2 a 3 a § 9.
§ 2
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a)  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b)  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c)  dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d)  se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e)  se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f)  se podílí na prevenci kriminality v obci,
g)  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,
h)  odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i)  poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo”) na požádání údaje o obecní policii.
§ 3
(1)  Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.
(2)  Na návrh osoby podle odstavce 1 zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích5a) .
§ 3a
(1)  Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.
(2)  Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlas krajského úřadu. O udělení
 
Nahrávám...
Nahrávám...