dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

59/2017 Sb., Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 59/2017 Sb., Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
178/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 2 odst. 1, § 8 odst. 1 a 3, § 10 odst. 2, § 17 odst. 1 písm. d); nové přechodné ustanovení
333/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 4
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 14
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Majetkovou trestní sankcí se pro účely tohoto zákona rozumí sankce uložená podle trestního zákona v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, s výjimkou sankce uložené rozhodnutím cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, za podmínky, že soud o uložení takové sankce rozhodl trestním příkazem, v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání, do něhož si rozhodnutí o jejím uložení vyhradil podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, a to:
a) trest propadnutí majetku,
b) peněžitý trest a peněžité opatření (dále jen „peněžitý trest”),
c) trest propadnutí věci a trestní opatření propadnutí věci (dále jen „trest propadnutí věci”),
d) propadnutí náhradní hodnoty,
e) ochranné opatření zabrání části majetku,
f) ochranné opatření zabrání věci a
g) zabrání náhradní hodnoty.
(2) Majetkovým nárokem se pro účely tohoto zákona rozumí nárok poškozeného na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na úkor poškozeného získal. Majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným činem zanedbání povinné výživy, se pro účely tohoto zákona rozumí i dlužné výživné.
(3) Oprávněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí poškozený, s výjimkou státu,
a) který v trestním řízení, ve kterém byla pravomocně uložena majetková trestní sankce nebo ve kterém si soud rozhodnutí o uložení majetkové trestní sankce vyhradil do veřejného zasedání podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, uplatnil majetkový nárok a tento nárok mu byl přiznán rozhodnutím soudu vydaným v trestním řízení, které nabylo právní moci a je vykonatelné,
b) který v trestním řízení, ve kterém byla pravomocně uložena majetková trestní sankce nebo ve kterém si soud rozhodnutí o uložení majetkové trestní sankce vyhradil do veřejného zasedání podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, uplatnil majetkový nárok a byl s tímto nárokem, byť jen zčásti, pravomocným rozhodnutím soudu vydaným v trestním řízení odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, a do 60 dnů od právní moci takového rozhodnutí ohledně tohoto majetkového nároku podal návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních,
c) o jehož majetkovém nároku pravomocně rozhodl soud v řízení ve věcech občanskoprávních, pokud v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání mu tento nárok vznikl, byla uložena majetková trestní
 
Nahrávám...
Nahrávám...