dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

401/2021 Sb., Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

č. 401/2021 Sb., Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2021
o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami oprávněnými poskytovat platební služby.
(2) Výkazy podle odstavce 1 obsahují také informace o podvodech, které osoby oprávněné poskytovat platební služby v oblasti platebního styku zaznamenaly.
§ 2
Vykazující osoby
Výkazy podle této vyhlášky sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:
a) banka a zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) platební instituce a zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
d) instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
e) správce informací o platebním účtu a zahraniční správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě, který vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
f) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,
g) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.
§ 3
Předkládané výkazy
(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. a) až d) sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do posledního dne měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz PSS (ČNB) 22-04 „Čtvrtletní výkaz o platebním styku”.
(2) Vykazující osoba podle § 2 sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního pololetí a předkládá do posledního dne čtvrtletí následujícího po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz PSS (ČNB) 22-02 „Pololetní výkaz o platebním styku a podvodech”.
(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 4
Způsob sestavování výkazů
(1) Vykazující osoba vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy České národní bance.
(2) Vykazující osoba do sestavovaných výkazů nezahrnuje údaje, které se vztahují k činnostem jejích poboček v zahraničí.
§ 5
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datovým souborem
 
Nahrávám...
Nahrávám...