dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

273/1996 Sb., Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění účinném k 1.1.2015

č. 273/1996 Sb., Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění účinném k 1.1.2015
ZÁKON
ze dne 11. října 1996
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
187/1999 Sb.
(k 2.9.1999)
mění
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 1 doplňuje odst. 9
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 1 mění odst. 9
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 1 mění odst. 9 a vkládá odst. 10
417/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
mění § 1 odst. 10
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad”) je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.
(2) Sídlem Úřadu je Brno.
(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.
(5) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.
(6)  Předseda Úřadu se může své funkce vzdát.
(7) Výkon funkce předsedy Úřadu končí
a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,
b) uplynutím jeho funkčního období,
c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.
(8) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen
a) nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo
b) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.
(9) Předseda
 
Nahrávám...
Nahrávám...