dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

242/2000 Sb., Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2011

č. 242/2000 Sb., Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2011
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 19 odst. 9 písm. c), § 29 odst. 4 písm. c)
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 33 odst. 14 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 41)
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění, 35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 30/2006 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 4 písm. a) a b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 33 odst. 13
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.
§ 2
(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) je orgánem příslušným podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.
(2) Orgánem příslušným podle nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 je příslušný celní orgán.
§ 3
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře2) získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropských společenství3) ,
b) biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech Evropských společenství4) , splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5) ,
c) ostatním bioproduktem ekologické krmivo6) nebo ekologický rozmnožovací materiál7) ,
d) ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního právního předpisu8) a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,
e) osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel, výrobce biopotravin9) , osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu9) , výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu7) ,
f) ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým podnikatelem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,
g) ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství.
(2) Kde se v předpisu Evropských společenství1) používá pojmu subjekt trhu, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající v ekologickém zemědělství.
§ 4
(1) Ekologický podnikatel nesmí souběžně s produkcí bioproduktů produkovat stejné suroviny rostlinného nebo živočišného původu jinou zemědělskou výrobou. Na ekofarmě je souběžná produkce zakázána. Toto ustanovení se nevztahuje na ekologického chovatele včel.
(2) V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze ty druhy hospodářských zvířat2) které stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Druhy hospodářských zvířat neuvedené v odstavci 2 lze na ekofarmě chovat pouze jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství. Pokud je chov takových zvířat předmětem podnikání, nesmí být součástí ekofarmy.
(4) Ustanovení tohoto zákona o ekologickém podnikateli se přiměřeně použijí i na ekologického chovatele
 
Nahrávám...
Nahrávám...