dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

216/2011 Sb., Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č. 216/2011 Sb., Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
VYHLÁŠKA
ze dne 15. července 2011
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) manipulačním řádem vodního díla - soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla,
b) provozním řádem vodního díla - soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla,
c) zabezpečeností - pravděpodobnost zajištění požadovaného účelu, pro který je vodní dílo určeno, vyjádřenou v procentech,
d) identifikací - u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, popřípadě název obchodní firmy, adresa místa trvalého pobytu a telefon, fax a e-mail (dále jen „komunikační spojení”); u právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, adresa sídla a komunikační spojení,
e) komplexním manipulačním řádem - soubor zásad a pokynů pro koordinaci manipulací s vodou v soustavě vodních děl.
§ 2
Náležitosti manipulačních řádů
(1) Náležitostmi manipulačního řádu vodního díla jsou
a) údaje o
1. identifikaci vlastníka nebo uživatele1) , popřípadě stavebníka vodního díla,
2. identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou,
3. identifikaci správce vodního toku,
4. vodohospodářském dispečinku správce povodí,
5. místně příslušném vodoprávním úřadu,
6. identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu2) a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a vodního zákona,
7. příslušných povodňových orgánech,
b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou
1. název, umístění a stručný popis vodního díla, popis funkce vodního díla a těch jeho částí, které slouží k manipulaci s vodou a ke kontrole manipulací s vodou,
2. údaje o stavebním povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci,
3. účel vodního díla; slouží-li vodní dílo více účelům, uvedou se v pořadí podle důležitosti,
4. údaje o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu, včetně údajů o rozsahu povolení,
5. kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu3) ,
6. zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,
7. možnosti snížení povodňových průtoků u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,
8. základní hydrologické údaje vodního toku, na kterém je vodní dílo umístěno, popřípadě další hydrologické údaje nebo podklady související s vodním dílem nebo se způsobem hospodaření s vodou ve vodní nádrži,
9. seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem a použitých pro vypracování
 
Nahrávám...
Nahrávám...