dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

215/2004 Sb., Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 215/2004 Sb., Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 2. dubna 2004
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
109/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění; nová přechodná ustanovení
109/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
nabývá účinnosti § 3 odst. 3 písm. i) a v § 3a odst. 1, 2 a 4
109/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti § 3a odst. 3
ÚZ 179/2009 Sb.
 
 
236/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá nový § 5a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8a a § 8b; ruší § 8
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 5a
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 8b odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Některé vztahy v oblasti veřejné podpory
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a podpory malého rozsahu vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán”), některé otázky součinnosti České republiky s Evropskou komisí (dále jen „Komise”), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory a podpory malého rozsahu související.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  veřejnou podporou podpora vymezená v článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,
b)  podporou malého rozsahu podpora poskytnutá na základě přímo použitelných právních předpisů Evropské unie o podpoře de minimis7) ,
c)  poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „poskytovatel”) ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě České republiky,
d)  poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo rozhoduje o poskytnutí podpory malého rozsahu,
e)  příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce”) fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,
f)  příjemcem podpory malého rozsahu fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory malého rozsahu rozhodnuto,
g)  koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad”), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,
h)  dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci podpory malého rozsahu na tuto podporu vznikne právní nárok s tím, že vznikem právního nároku se rozumí den, kdy nabyl právních účinků právní úkon, na jehož základě byla podpora malého rozsahu příjemci poskytnuta.
§ 3
Působnost v oblasti veřejné podpory
(1)  Úřad vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu.
(2)  Ministerstvo zemědělství vykonává působnost koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství a rybolovu.
(3)  Koordinační orgán
a)  spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi,
b)  spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,
c)  předkládá Komisi výroční zprávu o poskytnutých veřejných podporách na území České republiky,
d)  vykonává kontrolu2) nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona,
 
Nahrávám...
Nahrávám...