dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

153/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 153/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Tabulová (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Bavory, Klentnice a Perná. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především teplomilnými doubravami a suťovými lesy,
b)  přirozená společenstva bazifilní vegetace efemér a sukulentů, skalní vegetace s kostřavou sivou, pěchavové trávníky, úzkolisté suché trávníky, pohyblivé sutě karbonátových hornin a štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin,
c)  soubor podzemních a povrchových krasových jevů tvořený zejména menšími jeskyněmi, závrty, skalními útvary a škrapy,
d)  populace vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména hvozdíku Lumnitzerova (Dianthus lumnitzeri), koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), kosatce skalního písečného (Iris humilis subsp. arenaria) a šalvěje etiopské (Salvia aethiopis), včetně jejich biotopů, a
e)  populace vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména kobylky ságy (Saga pedo), přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), roháče obecného (Lucanus cervus) a střevlíka uherského (Carabus hungaricus), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) ,
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu, nebo
c)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2014 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Tabulová
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Tabulová
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
51009280044
600053,18
1199216,55
1
28004960006
600016,92
1199222,84
2
28004960005
600020,43
1199230,40
3
28005000045
600030,54
1199253,19
4
28005000046
600048,06
1199296,06
5
 
Nahrávám...
Nahrávám...