dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

145/2016 Sb., Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), ve znění účinném k 28.6.2018

č. 145/2016 Sb., Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), ve znění účinném k 28.6.2018
[zrušeno č. 166/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 29. dubna 2016
o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
133/2018 Sb.
(k 28.6.2018)
mění § 3, § 4 a § 5
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
b) rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,
c) rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
d) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla v případě výroben tepla uvedených v § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 zákona a dalších údajů,
e) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
f) způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva,
g) způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
h) způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona,
i) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo a
j) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu a způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zdrojem energie obnovitelný zdroj, druhotný zdroj nebo neobnovitelný zdroj,
b) přímou metodou měření měření stanoveným měřidlem podle zákona o
 
Nahrávám...
Nahrávám...