dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

122/2014 Sb., Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

č. 122/2014 Sb., Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2014
o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., k provedení § 17 odst. 6:
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  časovým údajem čas příjezdu spoje do jednotlivé zastávky a čas odjezdu spoje z jednotlivé zastávky, v mezinárodní linkové dopravě i čas průjezdu hraničním přechodem, na kterém není zřízena zastávka pro výstup nebo nástup cestujících,
b)  tarifní vzdáleností mezi zastávkami spoje skutečná vzdálenost jednotlivých zastávek linky od zastávky výchozí zaokrouhlená na celé kilometry,
c)  tarifním pásmem nebo tarifní zónou část dopravně obsluhovaného území se shodnými tarifními podmínkami ve vztahu k jiným jeho částem,
d)  označením linky číslo a případně další označující údaj a název linky stanovené v rozhodnutí o udělení nebo změně licence nebo povolení,
e)  spojem na objednání spoj vnitrostátní linky obsažený v jízdním řádu, který se uskuteční zcela nebo zčásti pouze tehdy, je-li objednán způsobem, který je v jízdním řádu uveden,
f)  podmínečně provozovaným spojem spoj vnitrostátní linky obsažený v jízdním řádu, který se uskuteční zcela nebo zčásti pouze za předem stanovených podmínek, které jsou v jízdním řádu uvedeny,
g)  výlukovým jízdním řádem jízdní řád, který na přechodnou dobu nahrazuje platný jízdní řád.
§ 2
Způsob zpracování jízdního řádu a jeho změn
(1)  Ve vnitrostátní dopravě zpracovává dopravce jízdní řád pro každou linku, na kterou mu byla udělena nebo změněna licence, jedná-li se o takovou změnu licence, která vyvolá potřebu změny obsahu schváleného jízdního řádu. Dopravce zpracovává jízdní řád s platností od data zahájení provozu linkové dopravy nebo změny licence do konce doby platnosti licence, případně do některého ze zveřejněných termínů změn jízdních řádů.
(2)  V mezinárodní dopravě zpracovává dopravce jízdní řád pro každou linku, na kterou žádá o udělení nebo změnu licence nebo povolení, jedná-li se o takovou změnu licence nebo povolení, která vyvolá potřebu změny obsahu schváleného jízdního řádu. Jízdní řád platí po dobu platnosti licence nebo povolení.
(3)  Změnu jízdního řádu zpracovává dopravce jako nový jízdní řád. Změnu jízdního řádu dopravní úřad nebo v případě mezinárodní dopravy Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) schválí formou nového jízdního řádu, který nahradí dosavadní jízdní řád.
(4)  Jízdní řád zpracovává dopravce tak, aby
a)  byl v souladu s licencí nebo povolením včetně dalších zpřesňujících podmínek provozování linkové dopravy, pokud jsou v rozhodnutí o udělení nebo změně licence nebo povolení stanoveny,
b)  byla zajištěna bezpečnost silničního provozu,
c)  obsah odpovídal úpravě pracovní doby, dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku
 
Nahrávám...
Nahrávám...