dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení základního kapitálu

29.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.9
Zvýšení základního kapitálu

Mgr. Markéta Káninská

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu akciové společnosti nalezneme nově v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to zejména v ustanoveních § 464 až 515 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále § 15, § 17, § 19 až 22, § 25 odst. 2, § 26 až 29, § 246 až 249, § 251, § 256 až 263, § 285, § 286 až 294, § 344, § 416 a 417, § 421 odst. 2 písm. b), § 426 a 427 ZOK. Některé dílčí aspekty jsou upraveny rovněž zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nebo zákonem č. 21/1992, o bankách.

Základní kapitál

Základním kapitálem akciové společnosti se rozumí peněžní vyjádření souhrnu všech vkladů všech akcionářů. Základní kapitál tedy není označením pro majetek vložený zakladateli při založení nebo upisovateli při zvýšení základního kapitálu do společnosti, ale pouze peněžní vyjádření hodnoty tohoto majetku.

Základní kapitál se primárně vyjadřuje v českých korunách, není ovšem vyloučeno, aby byl vyjádřen i v eurech, pokud společnost vede své účetnictví v eurech. ZOK i nadále zachovává minimální hranici pro stanovení výše základního kapitálu na 2 000 000 Kč (tomu odpovídá ekvivalent 80 000 EUR, vede-li společnost účetnictví v eurech). Pod tuto minimální hranici základní kapitál nesmí klesnout. Naproti tomu maximální hranice výše základního kapitálu akciové společnosti stanovena není.

"Staré" akciové společnosti se základním kapitálem pod 2 mil. Kč

Jistě Vás v souvislosti se stanovenou minimální výší základního kapitálu napadne otázka: "A co mají dělat akciové společnosti, které vznikly před rokem 2001 a jejichž základní kapitál nedosahuje částky 2 mil. Kč? Jsou povinny "dorovnat" základní kapitál do aktuálně požadovaných 2 mil. Kč?"

Jak už tomu v právu zpravidla bývá, můžete se při odpovídání na tuto otázku setkat s oběma názory. První názor tvrdí, že kvůli absenci přechodného ustanovení v ZOK, které by případ těchto akciových společností explicitně řešilo, byly tyto společnosti povinny do 30. 6. 2014 navýšit svůj základní kapitál na 2 mil. Kč, jinak jim hrozí likvidace z důvodu porušení kogentních ustanovení zákona o obchodních korporacích.

S tímto přílišně formalistickým názorem se ovšem nelze ztotožnit, což ostatně potvrdili autoři samotné rekodifikace, kteří v rámci výkladového stanoviska k nové právní úpravě vydaného na sklonku června 2014 podpořili argumentaci o nutnosti zachovat kontinuitu staré a nové právní úpravy a uzavřeli, že společnosti vzniklé před rokem 2001, jejichž základní kapitál nedosahuje výše 2 mil. Kč, nejsou povinny svůj základní kapitál dorovnávat (s výjimkou případů, kdy se tyto společnosti samy rozhodnou navýšit základní kapitál, neboť pak musí dodržet zákonem požadovanou hranici 2 mil. Kč). ZOK totiž oproti ObchZ nezavádí, pokud jde o vymezení minimální výše základního kapitálu, společnostem nové

 
Nahrávám...
Nahrávám...