dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zrušení zadávacího řízení

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11
Zrušení zadávacího řízení

Mgr. Filip Červenka

Důvody zrušení zadávacího řízení

Jednou z možností ukončení zadávacího řízení je jeho zrušení zadavatelem podle § 127 ZZVZ. Důvody zrušení zadávacího řízení lze rozdělit na obligatorní, kdy zadavatel zadávací řízení zrušit musí (§ 127 odst. 1 ZZVZ) a fakultativní, kdy zadavatel zadávací řízení podle své úvahy zrušit může, ale nemusí (§ 127 odst. 2 ZZVZ). Zadavatel je však vždy svůj postup povinen náležitě odůvodnit v písemné zprávě.

Podle § 127 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen zadávací řízení zrušit, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. V řízení v tomto případě nelze pokračovat, neboť chybí účastníci, kteří by se jej účastnili. Řešením této situace je povinné zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel může zadávací řízení fakultativně zrušit, pokud je splněna některá z podmínek uvedených v § 127 odst. 2 písm. a) až h) ZZVZ:

a) počet účastníků zadávacího řízení, kteří mohou být vyzváni k podání nabídky v užším řízení, předběžné nabídky v jednacím řízení s uveřejněním nebo řešení v soutěžním dialogu je nižší než minimální počet stanovený v zadávacích podmínkách, nebo nabídku, předběžnou nabídku nebo řešení podá menší počet účastníků zadávacího řízení než stanovený minimální počet. Tento důvod je tedy využitelný v případě snížení počtu účastníků podle § 111 ZZVZ nebo snížení počtu předběžných nabídek podle § 112 ZZVZ.

b) došlo k vyloučení vybraného dodavatele. Vybraného dodavatele je možné vyloučit např. v případě, kdy neuzavře smlouvu se zadavatelem podle § 125 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel má možnost zadávací řízení zrušit teprve po zániku účasti vyloučeného dodavatele v zadávacím řízení.

c) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.

Za podstatnou změnou okolností lze i nadále v návaznosti na předchozí právní úpravu považovat například přírodní katastrofu, kterou nemohl zadavatel jednající s řádnou péčí předvídat a ani je nezpůsobil, tedy podstatná změna okolností musí být způsobena z objektivních příčin.

d) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Důvody hodné zvláštního zřetele mohou mít, na rozdíl od podstatné změny okolností podle předchozího bodu, subjektivní charakter. Tento důvod pro zrušení zahrnuje i situace, kdy je zadání veřejné zakázky nevhodné z ekonomických důvodů, například pokud nabídky jsou výrazně dražší než zadavatel původně předpokládal nebo pokud došlo k výraznému pohybu na trhu. Ekonomickým důvodem je například i

 
Nahrávám...
Nahrávám...