dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Závěrečná monitorovací zpráva projektu - závěrečné shrnutí

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.35
Závěrečná monitorovací zpráva projektu – závěrečné shrnutí

Mgr. Petr Burda

Úvod

Cílem příspěvku je představit Vám celkovou strukturu závěrečné zprávy, která je povinným výstupem tzv. "měkkých" (vzdělávacích) projektů. Tentokrát se zaměříme na popis závěrečného shrnutí monitorovací zprávy,

Stručný popis průběhu realizace projektu

Realizace projektu byla zahájena od 1. dubna 2015 a trvala do 31. prosince 2015. Cílem projektu bylo prostřednictvím vzdělávacích (školení a stáže) a poradenských (služby HR specialistky a Pracovního psychologa) aktivit umožnit vybraným nezaměstnaným zájemcům starším 50 let s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, aby získali teoretické znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti v oborech (pozicích), které by jim umožnili úspěšný návrat na trh práce.

Projekt nabízel vzdělávací aktivity zaměřené na následující pozice:

 • - projektový manažer,
 • - administrativní pracovník,
 • - finanční poradce,
 • - technický pracovník,
 • - pečovatel/vychovatel.

Ve všech uvedených pozicích zajišťovali školení i stáže zkušení odborníci, kteří kromě dlouholetých zkušeností s uvedenými pozicemi také měli pedagogické zkušenosti – ať už na pozicích interních lektorů či mentorů.

Projekt v prvních měsících (od dubna do července 2015) trpěl nedostatkem zájmu ze strany cílových skupin. Výjimkou byli pouze zájemci o kariérní restart na pozicích projektový manažer a technický pracovník. Ti však s účastí v projektu počítali předem a byli na ni připraveni. Naopak potenciální zájemci z řad nezaměstnaných o projekt dlouho nejevili zájem. Přesto pro zmiňované zájemce vzdělávací aktivity probíhaly a projekt se tak rozjel podle původních předpokladů.

Zlom do vývoje projektu přinesla aktivní spolupráce s Krajským ředitelstvím Úřadu práce pro hlavní město Praha, s jehož zástupkyní se Koordinátorka vzdělávacích aktivit dohodla na uspořádání tzv. výběrových řízení, kterých by se hromadně účastnili zástupci cílové skupiny a potenciální účastníci. Desítky delegovaných účastníků o účast v projektu projevily zájem a navíc tito lidé následně projekt propagovali i mezi svými známými, kteří rovněž o projekt měli zájem a přihlašovali se do něj individuálně.

Všechna školení odborných dovedností se rozjela od září 2015. Stáže postupně nabíhaly od října 2015. (Nepočítáme školení a stáže pro předem vybrané zájemce.)

Do konce projektu (31. 12. 2015) projevilo o účast na vzdělávacích aktivitách více než 150 zájemců. Reálně se však do projektu zapojilo méně lidí. Důvody byly především dva, a sice:

 • - nároky a požadavky potenciálních zaměstnavatelů, které řada zájemců nesplňovala, a současně odmítali účast na školeních a stážích určených pro vhodnější pozice;
 • - různé "nečekané“ události a povinnosti vybraných zájemců, kteří na školení nakonec vůbec nedorazili či se z něj po absolvování jedné lekce odhlásili (opět bez zájmu o jinou pozici či individuální servis).

Třetím, byť spíše okrajovým, důvodem byl pozdní zájem o zapojení do projektu.

Dosažené cíle projektu

V rámci projektu se – přes počáteční pomalejší rozjezd – podařilo splnit všechny plánované cíle:

 • - poskytnout účastníkům základní know-how nezbytné ke Kariérnímu restartu;
 • - vytvořit komplexní vzdělávací materiály pro další využití.

I když to nebylo přímo součástí projektu, podařilo se dosáhnout i toho, že bezmála 20 % úspěšných absolventů vzdělávacích aktivit našlo ještě před skončením projektu nové zaměstnání. Další absolventi navíc získali znalosti, zkušenosti a dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce v pozicích, o které je mezi zaměstnavateli zájem.

Zpětná vazba od cílových skupin

Cílová skupina (nezaměstnané osoby starší 50 let) o projekt projevila velký zájem a většina z účastníků také celý průběh hodnotila pozitivně. Nicméně našli se i zástupci CS, kteří s projektovými aktivitami vyjádřili nespokojenost, resp. výhrady ke konkrétním aktivitám. Ve všech případech se se stěžovateli setkala Koordinátorka vzdělávacích aktivit, která jejich zpětnou vazbu vyslechla a zpracovala tak, aby bylo možné se pro příště nedostatků (pokud šlo skutečně o nedostatky) vyvarovat. V některých případech bylo třeba stěžovatelům objasnit, že problém vznikl primárně z nepochopení. I v takových případech se hledala vhodná řešení, která by umožnila negativní pohled účastníků na projekt napravit.

Celkově bylo hodnocení projektu velmi příznivé a absolutní většina účastníků vyjadřovala spokojenost se všemi poskytnutými službami i obsahem vzdělávacích aktivit.

Problémy při realizaci projektu

Hlavním problémem projektu, který podle průzkumu realizovaného při přípravě žádosti neměl teoreticky nastat, je, resp. až do července 2015 byl, malý zájem cílové skupiny o zapojení do projektových aktivit. Přesto, že jsme ihned po zahájení realizace projektu začali aktivně spolupracovat s Úřady práce v jednotlivých městských částech, nepodařilo se v prvních měsících plnit plánované indikátory. Registrovaní zájemci o zaměstnání sice o projektové aktivity vždy projevili zájem, nicméně reálně se jich do projektu nakonec zapojilo minimum. Podobná situace byla i u firemních partnerů, s nimiž jsme byli dohodnuti, že projekt doporučí svým zaměstnancům, kteří na své pozice již nestačí, ale velmi dobře by se mohli – po proškolení a získání potřebných zkušeností – uplatnit v jiných pozicích. V tomto případě ovšem byly hlavní příčinou obavy, že po zapojení do projektu zaměstnavatel zareaguje tím, že pracovníka propustí. I když tato obava nebyla plně opodstatněná, lze ji pochopit.

Kromě malého zájmu, který se podařilo v dalších fázích realizace projektu vyřešit díky spolupráci s Krajským ředitelstvím Úřadu práce pro hl. m. Prahu, jsme v rámci spolupráce s Úřady práce zjistili tři zásadní rizikové faktory spolupráce:

 1. mnozí uchazeči o práci jsou se svým současným stavem překvapivě relativně spokojení a nemají příliš chuť se zapojovat do aktivit, které by je pomohly nasměrovat z jejich zavedeného života;
 2. někteří potenciální zájemci jsou natolik znechuceni různými vzdělávacími projekty pro nezaměstnané, že odmítají i aktivity, jež by jim mohly reálně pomoci;
 3. lhůty návštěv zejména dlouhodobě nezaměstnaných, pro které je kariérní restart tím nejlepším prostředkem k získání zaměstnání – na ÚP docházejí jednou za dva měsíce, takže než se o projektu dozví, může uplynout poměrně hodně času.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Hlavním a vysoce efektivním opatřením na odstranění malého zájmu o účast v projektu bylo zahájení spolupráce s Krajským ředitelstvím Úřadu práce pro hl. m. Prahu a Úřadem práce pro Prahu 2, kteří na tzv. výběrové řízení pozvali desítky registrovaných uchazečů o práci, jimž jsme mohli celý projekt představit a vysvětlit jim jeho filozofii, průběh a možné výsledky vč. zaměstnání ve firmě, kde budou realizovat stáže.

Zhruba od července a zejména druhé polovině srpna 2015 jsme také začali registrovat výrazně vyšší individuální zájem o zapojení do projektu. Projevil se tak důsledek aktivní spolupráce s jednotlivými pobočkami Úřadu práce v městských částech.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že problémy, které jsme z počátku v projektu registrovali, se vyřešily cestou, o které jsme uvažovali od začátku. Rozdíl byl pouze v odhadovaném a reálném čase nezbytném pro předání informací o projektových

 
Nahrávám...
Nahrávám...