dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Založení a vznik družstva

19.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2 Založení a vznik družstva

Mgr. Pavla Krejčí

Založení a vznik družstva

Stejně jako u obchodních společností lze proces zrodu družstva rozdělit na dvě etapy:

a) založení družstva,

b) vznik družstva.

ad a) Založení družstva

Nejprve je třeba, aby si osoby, které budou chtít družstvo založit, ujasnily, za jakým účelem bude družstvo zakládáno, tedy jaký bude jeho předmět podnikání nebo činnosti. Pak by „přípravný výbor”, který se zakládání družstva ujme, měl vypracovat návrh stanov a svolat všechny zájemce o založení družstva vhodným způsobem k ustavující schůzi družstva (§ 555 odst. 3 ZOK). Každý zájemce o členství musí podat přihlášku do nově zřizovaného družstva.

Ustavující členská schůze

Pro samotné založení družstva se vyžaduje konání ustavující členské schůze. Té se mohou účastnit osoby, které podaly přihlášku do nově zakládaného družstva k rukám svolavatele a nevzaly ji zpět do zahájení ustavující schůze. Kromě těchto osob se mohou účastnit i osoby jiné, pokud jim ustavující schůze účast nezakáže. Tyto osoby však nemají hlasovací právo, neboť na ustavující schůzi jsou oprávněny hlasovat pouze osoby, které podaly přihlášku do družstva. V případě, že se ustavující schůze účastní zmocněnec, nesmí zastupovat více než jednu osobu (§ 556 odst. 2 ZOK). Osoba, která podala přihlášku do družstva, ji může vzít zpět do zahájení ustavující schůze (§ 559 odst. 1 ZOK). Usnesení jsou přijímána většinou hlasů přítomných v době hlasování (§ 557 odst. 3 ZOK).

Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo jím pověřená osoba. Sdělí počet přítomných podle listiny přítomných, jejíž správnost a úplnost před zahájením schůze ověřil porovnáním s přihláškami, a seznámí ustavující schůzi s jednáními, která svolavatel již učinil. Dále navrhne pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího.

Jednání ustavující schůze

V dalším kroku ustavující schůze:

a) schválí na návrh svolavatele nebo osoby jím pověřené přijetí přihlášek jednotlivých zájemců o založení družstva s tím, že pouze osoby, jejichž přihlášky byly schváleny, jsou nadále oprávněny účastnit se jednání ustavující schůze,

b) hlasuje pro přijetí stanov, jejichž součástí by mělo být i určení prvních členů představenstva (§ 123 NOZ),

c) schvaluje seznam zakladatelů a tito zakladatelé se musí zároveň zavázat k převzetí vkladové povinnosti,

d) schválí osobu, která bude správcem vkladu.

Uchazeč o členství může vzít svou přihlášku zpět ihned po hlasování o stanovách, jestliže hlasoval proti jejich přijetí. Průběh ustavující schůze družstva a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohu tvoří seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, pokud takové prohlášení již není součástí notářského zápisu. Nemůže-li se zakladatel z vážných důvodů účastnit ustavující schůze, může osvědčení o převzetí vkladové povinnosti podle odstavce 1 učiněné ve formě veřejné listiny, nebo písemné prohlášení o převzetí této povinnosti ve formě veřejné listiny nebo s úředně ověřeným podpisem doručit statutárnímu orgánu založeného družstva do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze.

Splnění vkladové povinnosti

Základní členský vklad nebo vstupní vklad musí uchazeči o členství splatit do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze a to určenému správci vkladu. Pokud není tato povinnost splněna, nestává se zakladatel členem družstva.

Další kroky představenstva

Po ustavující členské schůzi musí zvolené představenstvo zařídit řadu dalších kroků, které jsou předpokladem úspěšného vzniku družstva:

a) Pokud bude družstvo podnikat na základě živnostenského zákona, musí získat příslušná živnostenská oprávnění. Jestliže budou podané žádosti na živnostenský úřad obsahovat všechny zákonem vyžadované náležitosti, je živnostenský úřad povinen vydat výpis ze živnostenského rejstříku do pěti dnů ode dne doručení ohlášení a v případě koncese do pěti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Pokud bude družstvo podnikat na základě jiného než živnostenského zákona, musí splnit podmínky zvláštních předpisů. Seznam činností, které nejsou živnostmi, je obsažen v § 3 ŽZ.

b) I když to zákon výslovně nevyžaduje, měl by správce vkladu (osoba, která je ustavující členskou schůzí pověřena k převzetí základních členských nebo vstupních vkladů) složit základní členské vklady nebo vstupní vklad na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem správce vkladu zřídí. Je třeba uvést, že povinnost složit tyto vklady na zvláštní účet banky je stanovena pouze pro kapitálové společnosti (§ 23 ZOK), přesto tento postup doporučuji i při založení družstva, a to kvůli bezproblémovému zápisu družstva do obchodního rejstříku. Banka vydá správci vkladu písemné potvrzení o složení peněžních prostředků. Toto potvrzení může být přílohou návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku. Pokud jsou skládány nepeněžité vklady, pak je třeba postupovat dle § 19 až § 22 ZOK. Správce pak vydá prvním členům představenstva písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti jednotlivých zájemců o vstup do družstva. Pokud by uvedl správce vkladů v prohlášení vyšší částku, než ve které byla vkladová povinnost splněna, ručí správce vkladu věřitelům družstva za jeho dluhy až do výše tohoto rozdílu; ručení správce zaniká, pokud nebude pohledávka vůči družstvu uplatněna do pěti let od vzniku družstva (§ 24 ZOK).

c) Zajistit následující doklady, které bude nutno přiložit k návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku:

Doklady týkající se základních údajů:

  • stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva a o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov,

  • oprávnění k podnikatelské činnosti (pokud družstvo bude podnikat),

  • listina

 
Nahrávám...
Nahrávám...