dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) představuje podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci Cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013. Při tvorbě programu byly zohledněny relevantní dokumenty EU - Sdělení komise „Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti, Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013“ COM (2005) 299, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - „Integrované směry pro růst a zaměstnanost, Lisabonský program Společenství“, COM (2005) 330 a návrh Nařízení o Evropském sociálním fondu. OP LZZ byl vypracován také ve vazbě na Národní strategický referenční rámec ČR, který vymezuje priority pro podporu ze strukturálních fondů a Kohezního fondu v období 2007-2013, na Národní program reforem 2005-2008, Strategii hospodářského růstu a další klíčové strategické dokumenty. Globálním cílem OP LZZ je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

Operační program vymezuje osm základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

 

Prioritní osa 1

Oblast podpory 1.1

Adaptabilita

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

 

Oblast podpory 1.2

 

Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Prioritní osy 2a a 2b

Oblast podpory 2.1

Aktivní politiky trhu práce

Posílení aktivních politik zaměstnanosti

 

Oblast podpory 2.2

 

Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb
zaměstnanosti a jejich rozvoj

Prioritní osa 3

Oblast podpory 3.1

Sociální integrace a rovné příležitosti

Podpora sociální integrace a sociálních služeb

 

Oblast podpory 3.2

 

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

 

Oblast podpory 3.3

 

Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

 

Oblast podpory 3.4

 

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a
rodinného života

Prioritní osy 4a a 4b

Oblast podpory 4.1

Veřejná správa a veřejné
služby

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Prioritní osy 5a a 5b

Oblast podpory 5.1

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Prioritní osy 6a a 6b

Oblast podpory 6.1

Technická pomoc

Technická pomoc

 

Finanční rámec Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 vychází z finančního rámce NSRR, který určuje rozdělení prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na jednotlivé operační programy. Na OP LZZ je určeno 7 % všech prostředků alokovaných pro ČR v rámci Cíle Konvergence ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-13. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost bude v souladu s požadavkem na monofondovost operačních programů spolufinancován pouze z Evropského sociálního fondu. Investice do infrastruktury menšího rozsahu, které budou nutné pro

 
Nahrávám...
Nahrávám...