dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Rozvoj venkova, tak jak se o něm hovoří v poslední době, by se měl stát v programovacím období 2007-2013 významnou součástí Společné zemědělské politiky EU (dále jen SZP EU) - stejně jako problematika rybolovu. Tímto procesem bude v podstatě potvrzen fakt posílení principu modulace, který hovoří o postupném přesunu finančních prostředků z I. pilíře do II. pilíře SZP EU (tj. rozvoj venkova), a zároveň dojde k vyčlenění problematiky rozvoje venkova z politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (tj. ze sekce strukturálních fondů). Tímto postupem by tedy mělo dojít k výraznému posunu v politice rozvoje venkova ve smyslu jednotného financování (v rámci jednoho fondu) a programování, což by mělo přinést hlavní zjednodušení ve srovnání se současnou situací.

V uplynulých letech byly v ČR realizovány programy pro rozvoj zemědělství a venkova kofinancované z EU. Byly to zejména SAPARD (2000-2006), OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (2004-2006) a Horizontální plán rozvoje venkova (2004-2006). V programovacím období let 2007- 2013 budou působit v oblasti zemědělství a venkova tři fondy EU: Evropský zemědělský garanční fond (EAGF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) a oblast rybářství bude řešena samostatným fondem - Evropským rybářským fondem (EFF).

Hlavní změna v programování problematiky rozvoje venkova je v tom, že Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) nebude ani částí nebo součástí strukturálních fondů. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD bude věcně zahrnovat dnešní obsah Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Horizontálního plánu rozvoje venkova a iniciativy LEADER, a bude působit ve venkovských oblastech. Změny oproti současnému nařízení Rady 1257/1999 jsou zejména v zahrnutí oblastí NATURA 2000, v pozměněném vymezení méně příznivých oblastí (LFA), v zahrnutí životního prostředí v lesích, ve zpřísnění plnění norem Společenství, v omezení příjemců podpory v některých opatřeních na mikropodniky nebo malé podniky a v zavedení proporcí rovnováhy prioritních os. Pomoc z tohoto fondu bude poskytována nejen zemědělcům, ale i dalším klíčovým aktérům rozvoje venkovského prostoru, jako jsou podnikatelé, spolky, sdružení, neziskové organizace, obce atd.

Schéma: Systém programování podpor rozvoje venkova na úrovni EU a ČR


Jak již z výše uvedeného schéma vyplývá, tak nové nařízení Rady zavádí dvoustupňové programování a vykazování, na úrovni strategie rozvoje venkova a programu rozvoje venkova, a také náročné průběžné hodnocení dopadů programu. Národní strategie rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 obsahuje následující intervenční osy:

 

Osa I:

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II:

Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa III:

Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa IV:

LEADER

 

Základem koordinace politiky rozvoje venkova a kohezní politiky EU v ČR bude rozsah opatření Programu rozvoje venkova ČR, zejména v ose III a v oblasti vodního hospodářství v ose I, a na druhé straně rozsah opatření programů politiky soudržnosti. Strategie a program rozvoje venkova podle nového nařízení Rady budou kombinací sektorového přístupu (I. osa) s prvkem inovací, přímých plateb a územního přístupu (II. osa - LFA) a čistě územního přístupu (III. osa). V územním přístupu (územní strategie nebo programy rozvoje venkovských oblastí apod. - metoda LEADER, partnerství) sektorová omezení neplatí. Metoda LEADER je možná ve všech prioritních osách podle nového nařízení Rady. Nařízení Rady umožňuje i regionální přístup: jednu celostátní strategii a soubor několika regionálních programů na úrovni NUTS 2, nicméně české ministerstvo zemědělství zvolilo jednoduchý přístup návaznosti jednoho programu rozvoje venkova na celkovou strategii rozvoje venkova 1). Logická návaznost na současné programy je „pouze“ rámcově znázorněna v následující tabulce.

Tabulka č. 1 - Návaznost současných programů a os PRV

 

OP RVMZ

OSA I.

HRDP

OSA II.

SROP (část)

OSA III.

Podopatření LEADER+ a LEADER ČR

OSA IV.

 

Finanční rámec EAFRD

Program rozvoje venkova počítá pouze s prostředky z EAFRD (cca 93 miliard Kč 2)) a úplně opomíjí EAGF (111 miliard Kč). Tím uměle vyvolává pocit nedostatku financí a staví tak proti sobě zemědělský a nezemědělský venkov. Pro rozvoj „mimozemědělského“ venkova v České republice počítá ministerstvo zemědělství v návrhu pouze s osou III (diverzifikace) a osou IV (Leader) fondu EAFRD.

Vzhledem ke stanoveným cílům chce Česká republika věnovat v letech 2007-2013 zásadní pozornost cíli uchování venkovské krajiny

 
Nahrávám...
Nahrávám...