dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Záruční listina

21.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.3.1
Vzor – Záruční listina

JUDr. Petra Kejvalová

Záruční listina

dle § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Jan Nejedlý

nar. 5. 6. 1975

trvale bytem Nová 56, Vokov

(dále jen jako "Výstavce")

Výstavce prohlašuje, že je mu známo, že dne 1. 9. 2015 uzavřeli pan Daniel Dvorský, nar. 6. 5. 1980, bytem Nová 32, Vokov, jakožto strana prodávající (dále jen "Věřitel") a Bohumil Blažek, nar. 6. 7. 1975, bytem Nová 25, Vokov, jakožto strana kupující (dále jen "Dlužník") kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej stavebního materiálu (dále jen "Smlouva"). Výstavci je obsah Smlouvy znám.

Dlužník a věřitel sjednali kupní cenu za předmět koupě specifikovaný ve Smlouvě na částku 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dlužník se zavázal kupní cenu věřiteli uhradit do 1. 11. 2015.

Výstavce tímto věřiteli ve smyslu § 2029 a násl. NOZ prohlašuje, že mu v plném rozsahu uhradí kupní cenu uvedenou v článku I této záruční listiny, tj. částku ve výši 200 000 Kč, a to v případě, že tak neučiní dlužník sám nejpozději do 1. 11. 2015.

 
Nahrávám...
Nahrávám...