dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Zápis o předání závodu

25.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3.2
Vzor – Zápis o předání závodu

Mgr. Jana Rejtarová

Zápis o předání závodu

ke smlouvě o koupi závodu uzavřené dne 12. 5. 2014 mezi

Alfa, a. s.

IČO: 123 45 245

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, členem představenstva

(dále jako "předávající“ na straně jedné)

a

Beta, a. s.

IČO: 214 65 452

se sídlem Chodovská 12, Praha 4, PSČ 148 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12456

zastoupená Janem Hrdličkou, členem představenstva

(dále jako "přijímající“ na straně druhé)

I.
Smlouva o koupi závodu

1.1 Dne 12. 5. 2014 byla mezi předávajícím coby prodávajícím a přijímajícím coby kupujícím uzavřena smlouva o koupi závodu (dále jen "smlouva o koupi závodu"), jejímž předmětem byla koupě závodu na výrobu elektrických obloukových pecí ELX tak, jak je tento definován v článku I a článku III předmětné smlouvy.

1.2 V souladu s odstavcem 4.4 smlouvy o koupi závodu sepisují předávající a přijímající tento zápis o předání závodu.

II.
Předmět předání

2.1 Předmětem předání a převzetí jsou věci, práva a majetkové hodnoty náležející k závodu specifikovanému v čl. I a III smlouvy o koupi závodu a s nimi související dokumentace či nosiče tak, jak jsou níže specifikovány v tomto zápisu.

Část A
Nemovitý majetek

2.1.A Předmětem předání a převzetí jsou následující nemovitosti:

a) budova č. p. 38 - stavba pro administrativu, jež je součástí pozemku parc. č. 118 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m²,

b) budova č. p. 39 - stavba pro výrobu a skladování, jež je součástí pozemku parc. č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m²,

c) pozemek par. č. 118/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m²,

d) pozemek par. č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m²,

e) pozemek par. č. 120 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 2650 m²,

to vše zapsané v katastrálním území Vinohrady, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1234.

2.2.A. Předávající předává přijímajícímu veškeré klíče od budov specifikovaných v předchozím odstavci pod písm. a) a b) tohoto protokolu a dále kód od vstupní brány do objektu.

Část B
Movitý majetek

2.1.B. Předmětem předání a převzetí jsou dále následující movité věci:

a) osobní automobil tovární značky Mercedes – Benz, typ/model E320 CDi Avantgarde, barva černá, rok výroby 2001, číslo karoserie 124564, číslo motoru VIN12457, číslo technického průkazu 123458, SPZ 3 A 2 1212, včetně technické dokumentace k osobnímu automobilu (technický průkaz, servisní kniha a návod k obsluze),

b) osobní automobil tovární značky Volkswagen, typ/model Sharan 1.9 TDi, barva červená, rok výroby 2003, číslo karoserie 258478, číslo motoru VIN 1248, číslo technického průkazu 254865, SPZ 5 A 2 9845, včetně technické dokumentace k osobnímu automobilu (technický průkaz, servisní kniha a návod k obsluze),

c) nákladní automobil tovární značky DAF, typ/model FA45, barva bílá, rok výroby 2005, číslo karoserie 5487564, číslo motoru VIN23575, číslo technického průkazu 3654785, SPZ 5 A 2 9845, včetně technické dokumentace k nákladnímu automobilu (technický průkaz, servisní kniha a návod k obsluze),

d) výrobní zařízení v rozsahu uvedeném v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu spolu s veškerou dokumentací vztahující se k tomuto zařízení,

e) zboží v hodnotě 1 285 360 Kč uvedené v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu,

f) materiál uložený ve skladu specifikovaném v článku II části A. odst. 1 písm. b) tohoto protokolu v celkové hodnotě 2 560 900 Kč v rozsahu uvedeném v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 3 tohoto protokolu,

g) výpočetní technika v rozsahu uvedeném v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 4 tohoto protokolu spolu s veškerou dokumentací vztahující se k této technice,

h) kancelářské vybavení budovy specifikované v článku II

 
Nahrávám...
Nahrávám...