dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Sponzorská smlouva

22.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5 Vzor - Sponzorská smlouva

Mgr. Jana Rejtarová

Beta, s. r. o.

IČO: 197 57 324

Sídlem: Vrchlického 4, Blšany, PSČ 438 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35214, zastoupená Karlem Novákem, jednatelem

(dále jen jako „Sponzor”)

a

Naše děti, z. s.

IČO: 029 10 445

Sídlem: Přípotoční 25, Blšany, PSČ 438 01

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 12104, zastoupená Janem Sýkorou, předsedou

(dále jen jako „Sponzorovaný”)

(Sponzor a Sponzorovaný dále též společně jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

sponzorskou smlouvu
I.
Předmět smlouvy

1.1 Sponzorovaný je občanským sdružením, jehož účelem je zajištění volnočasových aktivit, zejména sportovních, uměleckých, rukodělných a hudebních aktivit dětí žijících na sídlišti v Blšanech.

1.2 Sponzor se tímto zavazuje poskytnout Sponzorovanému finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za účelem udržení a rozvoje volnočasových aktivit spolku.

1.3 Sponzorovaný se zavazuje prostředky uvedené v odst. 1.1 tohoto článku přijmout do svého výlučného vlastnictví a současně se zavazuje využít je na činnost specifikovanou v odst. 1.1 tohoto článku, a to nejpozději ve lhůtě pěti měsíců od podpisu této smlouvy.

II.
Práva a povinnosti stran

2.1 Prostředky uvedené v odst. 1.1 budou poskytnuty ve dvou po sobě následujících měsíčních příspěvcích o stejné výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) bankovním převodem na účet Sponzorovaného, č. ú.: ………………./………., účet vedený u …………., kdy příspěvky budou splatné vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem následujícím po dni podpisu této smlouvy.

2.2 Sponzorovaný je povinen na žádost Sponzora poskytnout informace o způsobu naložení s finančními prostředky, které jsou předmětem této smlouvy, a vést detailní evidenci o využití prostředků. Sponzorovaný je povinen využít poskytnutý dar hospodárně, tak aby byl naplněn jeho účel.

2.3 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy pro případ, že Sponzorovaný nepředloží Sponzorovi požadované vyúčtování dle odst. 2.2

 
Nahrávám...
Nahrávám...