dnes je 22.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu

30.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2.4
Vzor – Smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu

JUDr. Michal Zeman

Na jedné straně:

společnost .........................................,

IČO: .........................................,

se sídlem .........................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................., oddíl ..........., vložka ...........,

(dále také jen "zástavní věřitel")

a na straně druhé:

společnost .........................................,

IČO: .........................................,

se sídlem .........................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................., oddíl ..........., vložka ...........,

(dále také jen "zástavce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), tuto

smlouvu o zřízení zástavního práva k automobilu
I.

1.1 Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne .......... Smlouvu o zápůjčce (dále jen "smlouva o zápůjčce"), na jejímž základě poskytl zástavní věřitel zástavci zápůjčku ve výši .......... Kč (slovy: .......... korun českých). Zástavce se zavazuje vrátit zástavnímu věřiteli zápůjčku dle smlouvy o zápůjčce dne ...........

1.2 Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního motorového automobilu (dále jen "osobní automobil") tovární značky .........., barva .........., VIN .........., počet najetých km ...........

1.3 Zástavce dokládá zástavnímu věřiteli své vlastnické právo k osobnímu automobilu velkým technickým průkazem č. .........., ze dne .........., jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zástavce výslovně prohlašuje, že údaje zapsané v tomto technickém průkazu odpovídají stavu osobního automobilu a současně prohlašuje, že osobní automobil není zatížen žádným zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob. Zástavce dále prohlašuje, že kupní cena za automobil byla řádně zaplacena v plné výši a na automobilu neváznou žádné dluhy.

II.

2.1 Zástavce tímto ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k osobnímu automobilu specifikovanému v odst. 1.2 této smlouvy k zajištění řádného a včasného zaplacení zápůjčky ve výši .......... Kč (slovy: .......... korun českých) a jejího příslušenství.

III.

3.1 Zástavní právo k osobnímu automobilu zřízené touto smlouvou zástavcem ve prospěch zástavního věřitele vznikne viditelným a čitelným označením osobního automobilu bílou nalepovací fólií na levém předním okénku osobního automobilu a jeho pátých zadních dveří, na kterých bude uvedeno, že osobní automobil je zastaven ve prospěch zástavního věřitele. Vzor nalepovací fólie je uveden v příloze č. 2 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást.

3.2 Zástavce zodpovídá zástavnímu věřiteli za bezvadný stav těchto fólií po celou dobu trvání zástavního práva a současně je zástavce povinen informovat zástavního věřitele bezodkladně o případném poškození těchto fólií.

IV.

4.1 Zástavce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy neváznou na osobním automobilu žádná práva a dluhy ve prospěch třetích osob, jimiž by byl omezen plný

 
Nahrávám...
Nahrávám...