dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednatele

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.14
Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednatele

Mgr. Dita Komárková

KLASTOF, s. r. o.

společnost se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00

IČO: 233 411 15

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551

zastoupená Tomášem Buroněm, jednatelem

(dále jen "Společnost" na straně jedné)

a

Jaromír Otruba

trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00

r. č.: 580103/2657,

bankovní účet: 35036506/0100

(dále jen "Jednatel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), tuto

smlouvu o výkonu funkce jednatele
I.

 1. 1.1 Jednatel byl do funkce jednatele Společnosti zvolen usnesením valné hromady ze dne 15. 9. 2014. Usnesení valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
 2. 1.2 Valná hromada v souladu s usnesením § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s usnesením § 44 odst. 1 ZOK schválila tuto smlouvu usnesením ze dne 15. 9. 2014. Usnesení valné hromady tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
 3. 1.3 Jednatel souhlasí se svým zvolením do funkce jednatele Společnosti a prohlašuje, že splňuje podmínky pro výkon funkce podle ustanovení § 152 odst. 2 a § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), a ustanovení § 46 odst. 1 ZOK a nejsou mu známy žádné překážky ani jiné skutečnosti, které by mu bránily ve výkonu funkce jednatele. Čestné prohlášení Jednatele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
 4. 1.4 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem bližší úpravy vzájemných práv a povinností v souvislosti s výkonem funkce jednatele Společnosti.

II.
Předmět smlouvy

 1. Jednatel se zavazuje vykonávat obchodní vedení Společnosti společně sdalšími jednateli a zastupovat Společnost při jednání se třetími osobami vsouladu a dle pravidel stanovených v ZOK a společenské smlouvě.   
 2. 3.2 Jednatel se při výkonu funkce jednatele zavazuje zejména:
  • plnit povinnosti řádně, včas a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, společenskou smlouvou a s vnitřními předpisy Společnosti, a to zejména:

   • zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy,

   • vést seznam společníků,

   • na žádost společníků informovat o věcech Společnosti,

   • zajišťovat veškeré další činnosti potřebné k řádnému obchodnímu vedení Společnosti;

  • postupovat v souladu s pokyny a rozhodnutími valné hromady Společnosti, pokud plnění takových povinností a pokynů není v rozporu s platnými právními předpisy;

  • vykonávat funkci jednatele s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, jednat řádně a svědomitě ku prospěchu Společnosti a v souladu s jejími obchodními zájmy;

  • neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů, informovat ostatní jednatele a dozorčí radu Společnosti o možném střetu svých zájmů se zájmy Společnosti při výkonu funkce jednatele; tato informační povinnost platí i pro možný střet zájmů osob Jednateli blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných; tato povinnost je splněna, jestliže o střetu zájmů informuje valnou hromadu Společnosti;

  • neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů, písemně oznámit Společnosti, že přestal splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce jednatele;

  • po zániku funkce jednatele zabezpečit řádné předání příslušné dokumentace, přidělených prostor a veškerého dalšího majetku, který mu byl pro výkon funkce jednatele svěřen;

  • dodržovat zákaz konkurence v zákonem stanoveném rozsahu a zároveň v rozsahu dalších omezení stanovených společenskou smlouvou;

  • zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu nebo újmu.

 3. 3.3 Jednatel je povinen vykonávat funkce jednatele osobně a zásadně v sídle Společnosti. Vyvstane-li potřeba vykonat funkci jednatele mimo sídlo Společnosti, je povinen tak učinit.

IV.
Povinnosti Společnosti

 1.  
 2. Společnost se zavazuje platit Jednateli za výkon funkce jednatele odměnu stanovenou v čl. 5 této smlouvy.

V.
Odměna za výkon funkce jednatele

 1. ""
 2. Netrvá-li výkon funkce jednatele po dobu celého kalendářního měsíce, náleží Jednateli pouze alikvotní část Měsíční odměny, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dní, v nichž Jednatel svoji funkci vykonával.
 3. Měsíční odměna je splatná vždy do patnáctého (15.) dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž nárok na Měsíční odměnu vznikl. Měsíční odměna bude poukázána bezhotovostním převodem na bankovní účet Jednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo na jiný bankovní účet, který za tímto účelem Jednatel písemně sdělí Společnosti.
 4. Jednateli dále náleží roční bonus
 
Nahrávám...
Nahrávám...